Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Научно-практическая Интернет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (25-26 февраля 2010 года)

Науменко Т.І.

Чернігівський державний технологічний університет , Україна

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В КРИЗОВИЙ ПЕРІОД НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вступ. Розвиток ринку праці є невід’ємною складовою сучасної економічної політики будь якої держави. Високий рівень безробіття і низька заробітна плата робітників сьогодні є актуальною проблемою в Україні. Існує гостра потреба в реформуванні та докорінного переосмислення структури формування ринку праці. Наявність дисбалансу між попитом на робочу силу та її пропозицією за професіями є фактором, що обмежує можливості працевлаштування безробітних та задоволення потреб роботодавців у працівниках. Сьогодні попит на робочу силу не росте, а навіть зменшується, що є депресивними ознаками ринку праці. Дослідженням стану ринку праці присвячені чисельні роботи таких вчених як Бандур С.І., Заяць Т.А., Качан Є.П., Лібанової Е., Нікіфорова П.О., Онікієнко В.В., Осовської Г., Петюх В.М., Ярошенко В. ті інших. Але на сучасному етапі розвитку економіки країни постають нові вимоги формування ринку праці.

Метою роботи є аналіз тенденцій формування ринку праці в Чернігівській області.

Для людини, яка тривалий час не мала роботи, знижуються її шанси на працевлаштування, завдяки чому в країні погіршується трудовий потенціал і як наслідок – зростання соціальної напруги в суспільстві. Важко навіть уявити де опиняться люди, які наразі знаходяться на обліку в центрах зайнятості, якщо виплати допомоги по безробіттю будуть з якихось причин припинені. Частина безробітних зневіриться у пошуках нової роботи, що може призвести до депресій і шокового стану, а деякі з них будуть змушені виїхати за кордон в пошуках заробітку.

Розглянути тенденції до скорочення рівня безробітних громадян працездатного віку в 2009 році порівняно з 2008 роком можна на прикладі Чернігівської області.

Протягом 2009 року на обліку в центрах зайнятості Чернігівської області налічувалось 64,5 тис. незайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 19,6% менше, ніж у 2008 році. Завдяки службі зайнятості в 2009 році отримали роботу 18 тис. чоловік, у тому числі 255 осіб працевлаштовані на дотаційні робочі місця. На мою думку це пов ’ язано з тим, що люди стали реально оцінювати ситуацію, знизили планку своїх вимог щодо заробітної плати.

Гостро постає проблема працевлаштування випускників вузів. Держава витрачає зайві кошти спочатку щоб вивчити студента по спеціальності, з якою в нього не буде шансів влаштуватись на роботу, а потім перенавчаючи цього ж випускника в центрі зайнятості. Чернігівський обласний центр зайнятості допомагає в цьому питанні безробітним, які не можуть знайти роботу за спеціальністю. Професійне навчання та перенавчання безробітних громадян в центрі зайнятості відбувається з урахуванням потреб ринку праці. В Чернігівській області таким чином здобули протягом року нових професій та підвищили кваліфікацію 3,6 тис. безробітних громадян.

Таблиця 1. Розподіл населення за економічною активністю (у віці 15–70 років: тис. осіб)

2000

2005

2006

2007

2008

Економічно активне населення

586,9

562,3

547,8

546,2

542,9

працездатного віку

526,1

497,4

485,1

485,5

483,3

старше працездатного віку

60,8

64,9

62,7

60,7

59,6

Зайняті

520,5

517,9

502,3

503,9

501,4

працездатного віку

461,2

453,0

439,6

443,2

441,8

старше працездатного віку

59,3

64,9

62,7

60,7

59,6

Безробітні

66,4

44,4

45,5

42,3

41,5

працездатного віку

64,9

44,4

45,5

42,3

41,5

старше працездатного віку

1,5

-

-

-

-

Економічно не активне населення

318,7

304,0

312,7

304,6

295,3

працездатного віку

160,5

180,5

188,4

181,5

175,4

старше працездатного віку

158,2

123,5

124,3

123,1

119,9

У табл. 1 наведені дані вибіркових обстежень населення з питань економічної активності, що проводяться за методологією Міжнародної Організації Праці (МОП).

В Чернігівській області в 2008 році порівняно з 2000 роком знизилась чисельність економічно активного населення на 1,08 % (44 тис. чоловік). Найвищий рівень безробітних громадян працездатного віку в період з 2000 по 2008 роки був зареєстрований в 2000 році і налічував 64.9 тис. чоловік (табл.. 1).

Таблиця 2. Розподіл економічно активного населення за статтю та віковими групами у 2008 році

Усього у віці

15-70 років,

тис.

За віковими групами, відсотків

15-24

25-29

30-34

35-39

40-49

50-59

60-70

Економічно

активні

542,9

12,2

12,5

11,7

11,1

25,1

19,5

7,9

жінки

271,4

10,2

11,3

11,9

11,1

27,0

18,9

9,6

чоловіки

271,5

14,1

13,8

11,5

11,0

23,3

20,0

6,3

Зайняті

501,4

11,6

12,0

11,4

11,5

24,9

20,0

8,6

жінки

256,2

10,5

11,0

11,2

11,7

26,0

19,4

10,2

чоловіки

245,2

12,9

13,1

11,6

11,2

23,7

20,6

6,9

Безробітні

41,5

18,4

18,8

15,8

5,8

28,3

12,9

-

жінки

15,2

6,8

15,5

23,9

0,8

43,4

9,6

-

чоловіки

26,3

25,1

20,8

11,1

8,7

19,5

14,8

-

З даних вибіркових обстежень населення з питань економічної активності, що проводяться за методологією МОП, наведених в табл.. 2, стає зрозумілим яка вікова група є найбільш економічно активною, це жінки та чоловіки віком від 40 до 49 років. Цю тенденцію можна пояснити тим, що люди в такому віці здатні адекватно оцінювати себе, обтяжені соціальними обов’язками вони відповідальніше ставляться до роботи .

До настання економічної кризи працедавці охоче брали на роботу молодь віком до 25 років. Молодь здатна швидше адаптуватись до нових вимог, на них покладали певні перспективи, до того ж їм можна було менше платити, ніж досвідченим фах івцям. Але зараз ситуація кардинально змінилась, підприємства не націлені на перспективи в далекому майбутньому, для них важливо вижити в складних умовах сучасної економіки.

Низький рівень заробітної плати в Чернігівському регіоні штовхає людей працездатного віку шукати роботу в столиці та в країнах близького та далекого зарубіжжя. Але навіть в такій кризовій ситуації є професії які користуються попитом. Це робочі професії, які вимагають тривалого навчання і практики, - токар, слюсар-сантехнік, електромонтер, електрозварник. Нажаль молодь не націлена на здобуття робочих професій.

Основною проблемою залишається невпевненість працівників в завтрашньому дні, низький рівень заробітної плати та велике навантаження працівників на одне робоче місце, що одночасно є факторами зростання соціальної напруги в суспільстві.

Звідси можна зробити висновки, що для адаптації регіонального ринку праці до викликів сучасності необхідно:

- адаптувати трудоресурсний матеріал регіону до ринкових потреб ;

- задіяти мотиваційний механізм для створення нових робочих місць у сфері малого бізнесу ;

- реалізувати кластерну модель розвитку продуктивних сил регіону.

Список використаних джерел:

1. Конституція України: за станом на 1 січня 2006р. – Х . : ІНГВІНІ, 2006. – 64с.

2. Кодекси України. Кодекс законів про працю України: затв. законом ві д 10 грудня 1971р. – К.: Форум, 1997. - №3. – 142с.

3. Зайнятість населення // Чернігівщина – 2008: стат. щорічник. – Чернігі в : ГУС у Черн. обл.., 2009. – С. 314–315.

4. Краснов Ю.М. Економічна стратегія ефективності зайнятості / Краснов Ю.М. – К.: Знання України, 2001. – 253 с .

5. Петюх В.М. Ринок праці/ Петюх В.М. – К.: КНЕУ, 1999. – 287с.