Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Научно-практическая Интернет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (25-26 февраля 2010 года)

Самійленко Г.М.

Чернігівський державний технологічний університет , Україна

ВПЛИВ ТЕНДЕНЦІЙ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

Функціонування промисловості країни та її регіонів на сучасному етапі має ряд особливостей. В умовах нової економіки відбувається поєднання двох провідних тенденцій: з одного боку – це глобалізація, що призводить до зростаючої взаємодії, взаємозалежності, конвергенції національних економік, ринків та країн, як наслідок – світ набуває певних ознак масовості та уніфікації. З іншого боку, на тлі цього, проявляється тенденція до виокремлення та виділення несхожості, реалізації переваг та індивідуальності, спостерігається диверсифікація послуг з регіональних ознак. Регіони набувають нової ролі у розвитку економіки країни, отримують нові функції та повноваження при прийнятті рішень національного рівня, що є проявом регіоналізації .

Формування промислового комплексу регіону в таких умовах вимагає нового, відповідного до них, підходу. Таким підходом, на думку автора, – є кластерний . Перевагу та доцільність застосування кластерної моделі розвитку промисловості регіону зазначають в своїх роботах багато науковців, зокрема, Заболотний Г.М., Дідик О.М., Захарченко В.І., Ступницький А.М., Семенов Г.А., Богма О.С. [2, 3]. та інші.

Актуальним питанням постає дослідження провідних тенденції нової економіки та врахування їх впливу на формування промислового комплексу регіону.

Прийняття управлінського рішення стосовно створення кластеру полягає в визначені певних переваг галузей промисловості в поєднанні з можливостями регіону. Наявність кластеризаційного потенціалу промислового комплексу регіону дає можливість визначити перспективні напрямки діяльності кластера. Ключовими елементами при цьому будуть виступати суб’єкти господарювання провідних галузей промисловості регіону. В основі кластеризації знаходиться процес інтеграції підприємств, фірм, компаній, галузей тощо, а отже вони обов’язково певним чином пов’язані між собою. Така взаємодія підприємств є ефективним напрямом виробничої кооперації сконцентрованих у регіоні суб’єктів господарювання, реалізація якого призведе до технологічної взаємопов’язаності галузі регіону та інноваційного росту. Розвитку інноваційної діяльності сприятиме також створення інтегрованих структур інноваційної інфраструктури, зокрема, технопарків та технополісів задля поєднання відокремлених ланок «наука» і «виробництво», що сприятиме розробці та запровадженню нових технологій та забезпеченню регіонального промислового розвитку [2]. Створення та розвиток подібних інтегрованих структур дослідники вважать важелями розвитку кластерів як в розвинутих країнах так і в країнах, що розвиваються [4]. Досвід таких країн дає підстави вважати вітчизняним науковцям, що процес створення та подальшого розвитку структур інноваційної інфраструктури може стати основою кластеризації і в Україні [2, 3]. Таким чином, застосування інтеграційних процесів при кластеризації промисловості регіону призводить до укрупнення зв’язків між різними видами праці та сферами діяльності. Однак в кластер-структурах процес інтеграції може супроводжуватися процесом дезінтеграції компаній, який має назву аутсорсинг . Аутсорсинг заснований на розподілі праці та полягає в передачі сторонній організації певних елементів діяльності, які раніше виконувалися в межах даної компанії. Привабливість аутсорсингу для великих компаній передусім полягає в забезпечені економії витрат, підвищенні ефективності виробництва та забезпечені зайнятості робітників при їх реформуванні. Застосування аутсорсингу призводить до підвищення рівня спеціалізації як у великих компаніях, які можуть зосередитися на основній діяльності, так і в компаніях, що надають такі послуги (як правило – це вузько спеціалізовані невеликі фірми). В подальшому аутсорсингові ( субконтрактні ) відносини між великими підприємствами та дрібними спеціалізованими компаніями стають важливим механізмом взаємодії суб’єктів господарювання в кластері.

Таким чином, глобалізаційні та регіоналізаційні тенденції нової економіки вимагають застосування кластерної форми організації промислового виробництва як найбільш адекватної та ефективної. Створення та функціонування кластерної моделі супроводжується двома протилежними та водночас взаємозалежними процесами: з одного боку – це інтеграція, яка проявляється в кооперації сконцентрованих на певній території суб’єктів господарювання, технологічній взаємопов’язаності галузей, створенні та розвитку інтегрованих структур, а отже призводить до ускладнення зв’язків між різними видами та сферами діяльності. З іншого – дезінтеграція, розподіл праці, поглиблення рівня спеціалізації, пов’язані із застосуванням в кластерних структурах аутсорсингу та субконтрактингу , що призводить до появи нових напрямів діяльності та сфер господарювання. Отже, ці два процеси є органічно пов’язаними між собою, взаємодоповнюють один одного та являють діалектичну єдність, яка знаходиться в основі нової економіки, прояв якої необхідно враховувати при формуванні промислового комплексу регіону.

Список використаних джерел:

1. Методологічні аспекти розробки і оцінки стратегій розвитку промислового комплексу регіону: Монографія / Буркинський Б.В., Коваленко М.А. – Херсон: Олді–плюс , 2008. – 408 с.

2. Ринкова трансформація господарства регіону ( кластерний підхід): [ навч . посіб.] / Г.М. Заболотний, О.М. Дідик , В.І. Захарченко , А.М. Ступницький . – Вінниця: Видавничий відділ ВДАУ, 2006. – 395 с.

3. Семенов Г.А., Богма О.С. Створення кластерних об’єднань в умовах нової економіки: Монографія. – Запоріжжя: КПУ, 2008. – 244 с.

4. Соколенко С.І. Кластери в глобальній економіці. – К.: Логос, 2004. – 848 с.