Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Научно-практическая Интернет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (25-26 февраля 2010 года)

Терехова М.В.

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара , Україна

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Характерною рисою сучасності є інтенсивне зростання інноваційної активності на міжнародному рівні: збільшуються державні витрати на науково-дослідні розробки, змінюються системи освіти і професійної підготовки спеціалістів, створюються нові наукомісткі галузі виробництва, формуються національні інноваційні системи; осягаються процеси введення і поширення інновацій – як вони працюють і як змусити їх працювати краще.

Саме тому процес менеджменту інновацій в умовах прискорення темпів науково-технологічного прогресу потребує від організаційних структур можливостей швидкого впорядкування та гнучкої адаптації, а вивчення процесу формування стратегії управління інноваційними компаніями робить надзвичайно актуальною темою.

Системний підхід до формування стратегії управління інноваційною компанією дозволяє виокремити основні аспекти на які необхідно звертати увагу менеджерам у сфері високих технологій.

1. При формуванні стратегії управління інноваційної компанії необхідно приймати до уваги особливості організаційної структури від якої значною мірою залежить інноваційний менеджмент.

Проведені дослідження та міжнародний досвід дозволяє зазначити, що підходи до управління у сфері високих технологій значною мірою відрізняються в залежності від регіону – кожний з них має певні переваги, недоліки та особливості.

Наприклад, у розвинених країнах світу (а саме: США, Канада, Китай, Індія, Японія, країни Європи) найчастіше використовується наступна схема управління інноваційною компанією (рис. 1).

Схема управління інноваційною компанією

Рис. 1. Схема управління інноваційною компанією

Функціональним напрямам менеджменту інноваційної компанії відповідають структурні підрозділи, департаменти, відділи, які керуються, як правило, функціональними менеджерами та директорами, і виконують відповідні функції.

2. При використанні обраної системи управління інноваційною компанією необхідно значну увагу приділяють також етапу життєвого циклу фірми. Основні елементи та особливості менеджменту на різних етапах розвитку наведені на рис. 2.

Етапи розвитку інноваційної компанії

Рис. 2. Етапи розвитку інноваційної компанії.

3. Важливими елементами управління інноваційною компанією є стратегічне управління інноваційною діяльністю в межах фірми, бізнес-планування та управління персоналом і корпоративна культура.

У світовій практиці проблеми, що пов’язані з функціонуванням інноваційної компанії аналізуються і вирішуються в ході проведення комплексного прогнозно-аналітичного дослідження, що дістав назву бізнес-планування. Широке використання методичного інструментарію бізнес-планування є істотним чинником переходу до ринкових відносин у цій сфері діяльності. Головною метою в бізнес-плануванні інноваційної діяльності в ринковій економіці є визначення конкурентоспроможності та стратегії її комерціалізації.

Незалежно від типу інновацій їхня результативність, насамперед, визначається рівнем кваліфікації персоналу. Тому необхідно відбирати таких вчених та інженерів, що найбільшою мірою здатні висувати нові ідеї і працювати в нових напрямках науки і технології без постійного контролю інноваційних менеджерів.

Важливу роль при управлінні персоналом відіграє процес мотивації персоналу. Мотивацію фахівців не можна зводити до грошових факторів, як визнано в даний час багатьма менеджерами. В останні роки був проведений ряд досліджень потреб, мотивації і моральних факторів, що визначають поводження фахівців: винагорода, задоволеність роботою, відповідальність, гарні умови праці, статус в організації. Загальний висновок про застосування стимулів для мотивації інноваційного персоналу полягає в наступному: менеджери повинні ставити перед фахівцями нові проблеми, що вимагають для їхнього вирішення більш глибоких і різнобічних знань.

При усій важливості менеджменту для інноваційної компанії, в якій необхідно мотивувати роботу персоналу, зміст цієї функції менеджменту також вимагає спеціального розгляду. Менеджер сучасної інноваційної організації повинен прагнути поєднати в собі знання всіх аспектів менеджменту й уміння реалізувати їх у процесі своєї творчої роботи .

Сучасні дослідження інноваційних компаній набувають характеру багато дисциплінарних та крупно масштабних проектів і програм, які орієнтовані на кінцевий результат та досягнення мети. Таким чином, вибір раціональної структури та формування системного підходу до стратегії управління стають все більш важливими та заслуговують спеціального ретельного розгляду.

У висновок необхідно зазначити, що серед важливих аспектів стратегії управління інноваційною компанією можуть бути виокремлені наступні: особливості організаційної структури інноваційної компанії; етап життєвого циклу інноваційної компанії; стратегічне управління інноваційною діяльністю в межах фірми; бізнес-планування; управління персоналом і корпоративна культура компанії. Розглянуті аспекти формування стратегії управління можуть бути об ` єктом подальших наукових досліджень.

Отримані результаті проведеного дослідження можуть бути практично застосовані та використані при формуванні стратегії менеджменту крупних та малих інноваційних компаній України.

Список використаних джерел:

1. Andrew Duff Best Practice in Business Incubator Management // TCG: Sustainable Economic Organization through Networking Studies in Organizational Analysis and Innovation, Number 7. – 2006. – 186 p .

2. Design and Management // Papers of Puerto Rico Techno economic Corridor. – 2004. – 21 p.

3. Green Paper on Innovation , European Commission ECSC - EAEC , Brussels / Luxemburg , 2003.

4. Innovation Management and the Knowledge-Driven Economy // ECSC-EC-EAEC Brussels-Luxembourg, 2004.

5. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. За редакцією В.О. Василенко. – К.: ЦУЛ, Фенікс, 2003. – 440 с.

6. Європейська мережа бізнес та інноваційних центрів ( EBN ) // Корпоративні брошура. – Офіційна інтернет-сторінка http://www.ebn.be – 20.03.2008.