Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Научно-практическая Интернет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (25-26 февраля 2010 года)

Войтова М.І., Cімчера О.І.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ЗБАЛАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В ПРОЦЕСІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

Ця тема є досить актуальною на даний час, адже наша країна знаходиться в кризовому стані, що викликає наростаюче напруження в суспільстві. Сьогодні роль інновацій в економічній системі займає одне з провідних місць. У сучасних умовах інновації виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу з економічної кризи, структурних зрушень у народному господарстві, зростання технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності.

На даний час, всередині країні панує економічна і політична нестабільність, яка ще й підсилюється світовою фінансовою кризою. Тому саме зараз, особливо актуальним постає питання інноваційного розвитку. Економіка України в умовах глобальної фінансової кризи не зможе ефективно розвиватися без розвитку інновацій та впровадження нових технологічних рішень.

Економічна ситуація, яка склалась зараз в Україні, дуже складна. Серед сукупності причин, що сприяли економічній кризі та утримують перехід України на траєкторію економічного зростання, чи не найголовнішою є низька інноваційна активність. У забезпеченні виходу економіки з кризового стану і стабільного її розвитку вирішальну роль відіграє науково - обґрунтована інноваційна політика держави. В Україні дотепер не створено обґрунтованої системи державної підтримки інноваційної діяльності підприємств. Вивести Україну з цієї ситуації може лише науково - обґрунтована інноваційна політика держави.

Сучасний економічний розвиток України неможливий без першочергового відродження машинобудівної галузі, яка є джерелом забезпечення засобами праці. Саме рівень якості машинобудівної продукції, її відповідність сучасним вимогам, закладають основи розвитку інших галузей економіки. Сьогодні в Україні на більшості машинобудівних підприємствах питанням планування приділяється недостатньо уваги. В сучасних умовах ключовою складовою розвитку підприємств машинобудування має стати розробка стратегічних планів, які повинні комплексно враховувати внутрішні та зовнішні чинники, тенденції та особливості економічних процесів, які відбуваються в Україні та світі.

Машинобудівний комплекс України представлений сотнями підприємств різного масштабу та профілю діяльності, більшість з яких не працюють або завантажені не повну потужність. Рівень продукції, яка випускається діючими підприємствами, здебільшого не відповідає міжнародним стандартам та не може конкурувати на рівні із західними аналогами. Так, частка машинобудівної продукції в структурі експорту України складає 13,6 %, що нижче світового рівня на 40,5 % .

У провідних країнах світу термін служби технологічного обладнання не має перевищувати 7 – 10 років, а в Україні середній розрахунковий вік перевищує 20 років. Зношеність основних засобів в середньому в машинобудівній галузі складає 70 – 80 %. Щорічний відсоток оновлення обладнання є надзвичайно низьким – 0,01% , тоді як провідних країнах світу з розвинутим машинобудуванням вважається, що щорічно повинно оновлюватись 10 - 12 % технологічного обладнання.

Проблемою залишається і відсутність достатнього обсягу інвестиційних ресурсів, необхідних для виведення машинобудівної промисловості, на шлях інноваційно-конкурентного розвитку. Державні програми інноваційного розвитку часто не забезпечують очікуваних результатів, міністерства і відомства, обтяжені соціальною необхідністю підтримки традиційних виробництв, не мають достатньо коштів для інноваційних перетворень, а недержавні комерційні установи все ще не можуть здійснювати довгострокові проекти, які б забезпечували базові технологічні зміни.

Повільний розвиток машинобудівних підприємств у сфері інновацій тісно пов’язаний і з недосконалістю діючої системи оподаткування. Так, надмірний податковий тиск, спричинений необґрунтовано високими ставками податків на виробництво та імпорт інноваційної продукції не лише значно сповільнює інноваційну активність товаровиробників, а й змушує багато із них іти у тінь з метою виживання.

Розглянуті вище проблеми та тенденції розвитку інноваційної діяльності машинобудівної галузі, дозволяють запропонувати ряд заходів, насамперед, у певних сферах державної політики, які сприятимуть збільшенню кількості інноваційно-активних підприємств, забезпеченню їх фінансової стабільності та необхідного рівня конкурентних переваг як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.

Єдиним способом вирішення проблеми фінансування інновацій залишається залучення коштів від іноземних інвесторів. Як показують дані статистики, у 2007 році від іноземних інвесторів надійшло коштів на суму 29489,4 млн. дол. США, з них у галузь машинобудування 1049,6 млн. дол. США.

Останнім часом, через фінансову скруту вітчизняні машинобудівні підприємства прагнуть забезпечити свою потребу в основних засобах за рахунок імпорту обладнання, яке було у використанні. При цьому обсяг українського ринку такого обладнання складає від 40 – 120 млн. дол. США. Це перетворює Україну на ринок збуту для машино технічного «секонхенду», що погіршує технологічний рівень виробництва та значно ускладнює виготовлення сучасної, високоякісної, інноваційної продукції.

Неможливо довготривалий період виробляти високоякісну продукцію на застарілому обладнанні або із застосуванням застарілих технологій. Недостатньо високий рівень виробництва рано чи пізно буде гальмувати освоєння та випуск нової високоефективної продукції. При цьому досягнення НТП не можуть в повному обсязі втілюватися в життя, що в свою чергу, не сприяє інноваційному розвитку підприємств.

Саме така ситуація спостерігається на сьогодні в машинобудівному комплексі України. В останні роки постійно скорочується кількість підприємств, які закуповують нові технології( в машинобудуванні з 50 до 36), а також інноваційні основні засоби (в машинобудуванні з 184 до 174).

У таких умовах підприємства машинобудування повинні переорієнтовуватися на інноваційний шлях розвитку. Засобом реалізації довгострокових цілей інноваційного розвитку підприємств повинно стати планування, яке є основою створення та підвищення конкурентоспроможності, фінансового успіху впродовж тривалого періоду.

Основними завданнями управління інноваційною діяльністю підприємства є формування пріоритетів його інноваційної діяльності, а також визначення потреби виробництва в інноваціях. Не менш важливим є визначення сфер застосування інновацій, забезпечення процесу створення і впровадження інновацій і його контроль.

Подальший розвиток машинобудівної галузі залежатиме як від вдосконалення державної підтримки інноваційної діяльності, так і від активності самих машинобудівних підприємств. Адже якщо підприємство ігнорує нововведення, то через деякий час ризикує стати неконкурентоспроможним, послабити свої позиції на ринку, втратити споживачів продукції, що у кінцевому результаті призведе до погіршення фінансового стану, виникнення кризових ситуацій і, як наслідок, можливого банкрутства. Саме тому особливу увагу слід звернути на стратегічне планування інновацій, яке сьогодні є найбільш слабким місцем для більшості українських м ашинобудівних підприємств.

Список використаних джерел:

1. Касич А.О. Стратегічні орієнтири інноваційного розвитку м ашинобудування України // Актуальні проблеми економіки. – 2007. - №7. – С. 32–40.

2. Захаркіна Л.С. Збалансування економічного розвитку м ашинобудівних підприємств в процесі стратегічного планування // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - №3. – С. 88–95.