Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Научно-практическая Интернет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (25-26 февраля 2010 года)

Потапова Н.В. Науковий керівник: Грижак Л.М.

Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОЗНАЧЕНИХ ДЕТЕРМІНАТИВІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ ПРОЗІ

У статті, ми досліджуємо особливості функціонування означених детермінативів в англійській прозі. Матеріалом дослідження слугує роман "Сутінки" сучасної американської письменниці С. Мейер [5].

Категорія означеності та неозначеності, як одна з фундаментальних категорій наукового пізнання світу, неодноразово була предметом глибокого теоретико-прикладного аналізу в працях багатьох вчених, що належать до різних шкіл та напрямів. Як мовне явище ця категорія зародилася на матеріальному ґрунті формальних показників цієї категорії – артиклів .

Традиційні граматики сучасної англійської мови вважають означений артикль the основним показником означеності предмета мовлення [1; 2]. Проте, окрім артикля, за І. Крамським, до категорії означеності можна також віднести вказівні та присвійні займенники, порядкові числівники, різноманітні атрибути тощо [4; 31].

Підсумувавши погляди граматистів [1; 2; 6], можемо зазначити, що означеність в англійській мові може виражатися наступним чином:

• означеним артиклем (the);

• особовими займенниками (my, his, her, its, their, mine, etc);

• присвійними займенниками (I, we, you, they, he, she, it);

• демонстративами/вказівними займенниками (this/these, that/those);

• власними назвами (John, Carry);

• квантором загальності (each, every, all, etc);

• присвійним відмінком (посесивом) іменників (mother’s dress);

• кількісними та порядковими числівниками (one/the first, two/the second etc).

Артикль являє собою традиційну частину мови й англійські граматики зараховують його до класу функціональних одиниць – детермінативів [6].

У нашій роботі, ми досліджували функціонування означеного артикля the , оскільки він є найуживанішим у романі (4749 одиниць).

З перших сторінок роману, автор вводить нас у зміст ситуації твору через думки головної героїні, вживаючи означений артикль. Це є широко розповсюдженим стилістичним засобом у зачинах художніх творів: введення читача у нібито знайому йому обстановку [3]. Означений артикль the підкреслює та ідентифікує ситуацію мовлення (тобто вказує на важливість місця розгортання подій для героїні твору:

Surely it was a good way to die, in the place of someone else, someone I loved. I stared without breathing across the long room, into the dark eyes of the hunter, and he looked pleasantly back at me [5].

У ході функціонально-семантичного аналізу означеного артикля, нам вдалося виокремити семантичні групи іменників, з якими цей артикль найчастіше трапляється у тексті твору, наприклад:

родина ( the father, the mother, etc );

засоби пересування ( the BMW, the Volvo, the car, the Tayota, the cruiser, the engine, the van, the traffic, the truck, etc);

погодні явища ( the snow, the rain, the sun, the moon, the ice, the heat, the fog, etc);

шлях/дорога ( the road, the way, the sidewalk, the highway, the route, the path, etc);

школа ( the space, the line, the school, the classroom, the map, the lab, the bell, the cafeteria, the gym, the subject, the professor, the teacher, the microscope, etc).

Потрібно відмітити, що ми не в змозі представити тут загальну кількість усіх семантичних груп, оскільки їх чисельність є досить великою. Але можемо зазначити, що семантична група школи є найбільшою, оскільки основна частина подій роману розгортається саме у стінах школи.

Як висновок ми можемо зазначити, що у романі, завдяки авторській інтенції, основним засобом вираження категорії означеності є означений артикль the . Ідейно-художня своєрідність творчості письменника полягає у його індивідуальній манері зображення художньої дійсності характерними для нього лексичними та граматичними засобами. До таких засобів належать і вживання означеного артикля, тому його кількість у романі безпосередньо залежить від автора твору.

Список використаних джерел:

1. Блох М. Я. Теоретическая грамматика английского языка: учеб. для студентов филол. ин-тов и фак. иностр. яз. – 3-е, изд., испр. – М.: Высш. школа, 2000. – 380 с.

2. Иванова И. П.,. Бурлакова В. В, Почепцов Г. Г. Теоретическая грамматика современного английского языка: [учебник для ин-тов и фак. иностр. яз.]. – М.: Высш. школа, 1981. – 285 с.

3. Раевская Н. Н. Очерки по стилистической грамматике современного английского языка. – К.: Изд-во Киев. ун-та, 1973. – 144 с.

4. Krimski J. The Article and the Concept of Definiteness in Language. – The Hague-Paris: Mouton De Gruyter, 1972. – 212 p.

5. Stephanie Mayer. Twilight. – режим доступу: http://www.freshwap.net/torrents/search/stephenie+meyer+twilight+saga+(twilight,+new+moon,+eclipse,+and+breaking+dawn)+unabridged.html

6. Quirk R., Greenbaum S., Leech G., and Svartvik J.. A Comprehensive Grammar of the English Language . – London: Longman, 2000. – 1796 p.