Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Научно-практическая Интернет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (25-26 февраля 2010 года)

Сокольська К.В.

Чернівецький національний університет ім.. Ю. Федьковича, Україна

ДИСТРИБУЦІЯ ПРИКЛАДКИ У ТИПОЛОГІЇ ДИСКУРСУ

Теорія дискурсу як прагматизованої форми тексту бере свій початок у концепції Е. Бенвеніста, який розмежовував план дискурсу (discоurs) – мовлення, яке привласнюється людиною, яка говорить і план оповідання (recit). Під дискурсом Е. Бенвеніст розуміє “усіляке висловлювання, яке зумовлює наявність комунікантів: адресата, адресанта, а,також, наміри адресанта певним чином впливати на свого співрозмовника”. Дискурс визначається через текст або текст через дискурс . Однією з вартих уваги рис тексту є те, що його інтерпретація здійснюється через речення, при чому речення розглядаються як члени дискурсу. Наявність змістовної надбудови, спроможної з’єднати окремі речення в єдине ціле і призводить до утворення зв’язного тексту або дискурсу. Смислова інтерпретація зв’язності дискурсу є причиною схеми розгортання тексту [ 2 ; c . 8 ] .

Таким чином, слід виділити наступні його аспекти: мовленнєвий та комунікативний.

Мовленнєвий аспект дискурсу регулюється правилами міжфразового синтаксису, що включає прономінальну співвіднесеність, форичні зв’язки, узгодження часів, функціональну перспективу, пресупозитивну залежність та ін., котрі допускаючи варіювання, відносно жорстко обумовлені особливостями граматичної будови конкретної мови, характером дискурсивної залежності того чи іншого елемента і канонами побудови певного типу тексту [2; с.15].

Комунікативний дискурс – текст, що містить взаємозалежні роздуми кількох суб’єктів [2; с.45].

Дискурс характеризується не лише мовними та комунікативними особливостями, а й граматичними. Роль другорядного члена речення є не менш важливою, ніж головного члена у різних типах дискурсу.

До другорядних членів речення належать означення, додатки і обставини. У доповіді розглядатиметься означення, а точніше його підвид – прикладка.

Прикладка — різновид означення. Вона називає ознаку предмета водночас, будучи виражена іменником, дає йому нову назву. Прикладка, як і взагалі означення, відповідає на питання я к и й? Далі розглядатиметься прикладка та способи її вираження у художньому дискурсі, публіцистичному та політичному дискурсах.

Аналіз прикладки у художньому дискурсі здійснювався на основі роману «Над прірвою у житі» Селінджера Д. Д.

Отже, у наступних реченнях проаналізована прикладка, яка виражена підметом: I ’ ll just tell you about this madman stuff that happened to me around last Christmas just before I got pretty run - down and had to come out here and take it easy . The advertise in about a thousand magazines, always showing some hot-shot guy on a horse jumping over a fence.

Назви газет, журналів, творів, марок одягу, машин є також прикладками, які беруться в лапки: He just got a « Jaguar » . He wrote this terrific book of short stories, « The Secret Goldfish » , in case you never heard of him. В даних реченнях прикладка виражається підметом.

У романі проаналізовані прикладки авіа, автобусних та залізничних маршрутів: airplane New - York – Pencey , bus Agerstown – Pencey .

У публіцистичному дискурсі прикладка досліджувалась у різноманітних статтях. Насамперед прикладкою є назви газет, журналів та статей, наприклад: newspaper “The New York Times”, magazine “ Cosmopolitan ”. У наступних реченнях публіцистичного дискурсу є прикладки, які виражені обставиною: We are met on a great battle-field of that war (A. Lincoln, The Gettysburg Address). The court granted appeals by two manage-care companies that do business in Texas, where a state law, the Texas Healthcare Liability Act, provides compensatory and punitive damages against H.M.O.'s for coverage decisions that are found to amount to malpractice ( The New York Times ” )

Дослідження прикладки було також проведено на основі політичних текстів та виступів політичних діячів. The Constitution requires the president to be a native - born American citizen at least 35 years of age . Тут прикладка виражена прикметником. A commander-in-chief of the armed forces of the United States , the president may also call into federal service the state units of the National Guard. У даному реченні прикладка виступає підметом.

У багатьох типах дискурсу існують багатокомпонентні прикладки, вираження яких становить більші труднощі, зумовлені надзвичайною складністю їх синтаксичної структури та міжкомпонентних зв’язків: bandwidth-hungry high-definition television system (Lim); chaised silver Louis-Quinze toilet-set (Wilde).

Таким чином, у доповіді прикладка була проаналізованою як самостійна частина мови. За допомогою цього другорядного члена речення набуває простішої форми, а мова тексту стає більш цікавою.

Список використаних джерел

1. Каушанская В.Л. Грамматика английского язика. – М., 2000. –319 с.

2. Кабардов М.К., Арцишевская Е.В. Типы языковых и коммуникативных спосібностей и компетенции. – М., 1996. – С. 38.

3. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка: Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 1986. –295 с.

4. Salinger J.D. The catcher in the rye. – M., 2004. –229 р.