Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Научно-практическая Интернет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (25-26 февраля 2010 года)

Кучумова Н.В.

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького , Україна

ДО ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ МЕДИЧНИХ ЕПОНІМІЧНИХ ТЕРМІНІВ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ

В українській та англійській медичній термінології для позначення багатьох понять використовуються епоніми – назви, утворені від власних імен лікарів, вчених, літературних персонажів тощо. Наприклад, жгут Есмарха – Esmarch ’ s tourniquet ; синдром Мюнхаузена (неправдоподібні скарги на стан здоров’я) – Munchausen syndrome ; синдром ’’Аліси в країні чудес’’ (поєднання деперсоналізації і галюцинацій) – Alice in Wonderland syndrome . Це або похідні терміни (наприклад, narcissism – нарцисизм , darvinism – дарвінізм), або термінологічні словосполучення, де прізвище може бути як у загальному, так і у родовому відмінку: Leksell apparatus – апарат Лексела ; Friedmann ’ s disease – синдром Фридманна . До епонімів також відносять топоніми – терміни похідні від географічних назв ( Japanese encephalitis – японський енцефаліт, Malta fever – мальтійська гарячка, бруцельоз).

Дослідженням епонімів у лінгвістиці займалися Д.С. Лотте , О.В. Суперанська , О.В. Данильченко , Г.В. Боженар та ін. Виникнення таких термінів дослідники пов’язують з позамовними факторами: історичними, соціальними, психологічними. У мовознавстві вважають, що механізмом формування епонімічних термінів є явище метонімічного переносу. Поряд з класичними епонімами з’являються нові, відображаючи як етапи розвитку нових галузей науки, так і пріоритет вченого у відкритті нових фактів.

Епонімічні терміни зустрічаються у майже всіх мікросистемах медичної термінології. В неврології епоніми складають майже 30% усього термінологічного фонду. Надзвичайно високий відсоток епонімів у номенклатурі симптомів та синдромів. Ріст епонімів пояснюється не тільки бажанням увіковічнити імена вчених та лікарів, які вперше відкрили або описали явище, хоча часто сам факт пріоритету залишається спірним та недоведеним. Епонімічні терміни часто використовують, коли не вдається знайти кваліфікаційні терміни для адекватного відображення складного феномену. Крім того, опис симптомів та синдромів часто випереджує їх правильне наукове тлумачення.

Англійські медичні терміни, що містять означення-прізвище, можуть перекладатися на українську мову наступними способами:

1) означення-прізвище подається у постпозиції в родовому відмінку: Krebs cycle – цикл Креббса ; Petri dish – чашка Петрі; Heryng ’ s sign – симптом Геринга; Fournier ’ s disease – гангрена Фурньє ; Delaney ’ s solution – розчин Делані ; Desault ’ s bandage – пов’язка Дезо ; Lugol ’ s iodine – розчин Люголя ;

2) означення-прізвище подається у постпозиції в орудному відмінку у сполученні з прийменником ’’за’’ : Gram ’ s iodine – розчин йодистого калію для забарвлення за Грамом; Gram - stained smear – мазок, забарвлений за Грамом; Kirk ’ s amputation – тендопластична ампутація за Кірком ;

3) присвійним прикметником, утвореним від прізвища: Ebner ’ s glands – ебнерівські залози; Lieberkuhn ’ s crypts – ліберкюнові кишкові залози; Oedipus complex – едипів комплекс; Gasser ’ s ganglion – гассерів ганглій; gelatin of Wharton – вартонів холодець; Glisson ’ s capsule – глісонова капсула;

4) словосполученням, у якому присутнє слово ’’метод’’,’’спосіб’’ тощо: Monte - Carlo simulation – моделювання методом Монте-Карло; Muller ’ s maneuver – спосіб Мюллера для визначення відповідності голівки плоду і тазу; McDonald ’ s maneuver – метод Мак-Дональда для визначення терміну вагітності; Yuzpe method – засіб Юзпе для посткоїтальної контрацепції. У таких випадках і головне слово англійського термінологічного сполучення часто перекладається словосполученням.

5) прізвищем-прикладкою: Fourier optics – фур’є-оптика ;

6) описово (з вилученням прізвища): Simpson ’ s plug – тампон для передньої тампонади носа; Simpson light – лампа ультрафіолетового випромінювання; Fallopian pregnancy – позаматкова трубна вагітність; Mooren ’ s ulcer – роз’їдаюча виразка рогівки; Morgagni ’ s cart – клиноподібний хрящ гортані; Morgagni ’ s concha – верхня носова раковина; Blair - Brown graft – розщеплений шкірний трансплантат; Ferrein ’ s cords – голосові зв’язки; Morgan unit – одиниця генетичної карти;

Іноді прізвища у таких термінах на професійному жаргоні позначають прилад, пристрій, процес тощо, і перекладаються відповідно: Knapp ’ s test – проба Кнаппа на органічні кислоти у шлунку; Toynbee ’ s experiment – дослід Тойнбі для визначення прохідності слухової труби; Liston ’ s forceps – кісткові гострозубці (щипці) Лістона ; Nelaton ’ s catheter – еластичний катетер Нелатона ; Skinner box – камера Скіннера для вироблення умовних рефлексів; Starling ’ s curve – графік зіставлення серцевого викиду і тиску в передсерді; Wangensteen tube – зонд Вангенстіна для шлунково-кишкової аспірації.

Окремі англійські терміни, що не мають у своєму складі прізвища, можуть перекладатися термінами із прізвищем: murine leprosy – хвороба Стефанського ; animal vaccination – противіспова вакцина Дженнера ; dysbasia intermittens – синдром Шарко ; condensing osteitis – остеомієліт Гарре ; iron agar – середовище Вільсона-Блера . Такі англійські медичні терміни мають, як правило, й інші дублетні українські відповідники, що не містять прізвища: murine leprosy – лепра щурів; animal vaccination – щеплення людини коров’ячою віспою; dysbasia intermittens – переміжна кульгавість; condensing osteitis – склерозивний остеомієліт; iron agar – залізосульфітний агар.

Іноді в деяких українських відповідниках англійських термінів, що містять прізвища, відбувається заміна прізвища, тобто вживається інше прізвище: Bamle disease – синдром Сюльвеста ; Cori ’ s disease – хвороба Форбса; Duhring ’ s disease – хворобливий поліморфний дерматит Брока ;

Часто епоніми включені в синонімічні ряди, наприклад: мієломна хвороба, плазмоцитома , хвороба Калера , мієломатоз , множинна мієлома – myeloid disease , plasmocytoma , Kahler ’ s disease , myelomatosis , multiple myeloma . Слід зазначити наступну закономірність: якщо будь-яка анатомічна структура позначається синонімічними термінами, серед яких є і традиційний епонім, то саме він використовується в якості основи у назвах хвороб, що уражають цю структуру: слухова/євстахієва труба; запалення слухової труби, євстахеїт – auditory / Eustachian tube ; inflammation of the auditory tube , eustachitis .

Деякі вчені переконані, що слід уникати використання термінів-епонімів, оскільки власні назви не несуть практичної інформативності, а лише створені для увіковічення імен, причетних до номінації позначуваної реалії. І тому епонімічні терміни доцільно замінювати кваліфікаційними, тобто такими, що безпосередньо відображають істотні ознаки поняття. Виняток становлять назви, що давно і міцно увійшли в медичну термінологію і від яких утворені похідні слова. У таких випадках епонімічні терміни залишаються як рівноправні синоніми кваліфікаційних. Так, у назвах хірургічних інструментів багато епонімічних термінів продовжують використовуватись поза конкуренцією завдяки їх чіткості та звичності: Gant ’ s clamp – затискач Гампа ; Adson forceps – пінцет Адсона ; Kocher forceps – затискач Кохера . Інші ж дослідники, навпаки, вважають, що застосування та вивчення фахівцями медичних термінів-епонімів сприяють глибшому пізнанню еволюції клінічного мислення, діагностики, історії розвитку медицини, підвищує інтелектуальний рівень медика, адже в епонімі – частина історії та культури.

Список використаних джерел:

1. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. – Вінниця: Нова книга, 2002.

2. New English - Ukrainian Medical Dictionary . – K .: Ariy , 2007.

3. Dictionary of Pharmacy. New York . – Pharmaceutical Products press. – 2007

4. Ілюстрований Медичний Словник Дорланда : В 2 т. - Львів: Наутілус , 2003.

5. Слепович В.С. Курс перевода . – Мн .: ТетраСистемс , 2002.