Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Научно-практическая Интернет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (25-26 февраля 2010 года)

Круць Л.Б.

Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, Україна

ТЕЛЕСКОПІЯ ЯК ЗАСІБ СЛОВОТВОРУ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Поповнення словникового складу англійської мови в останнє десятиліття здійснювалося майже винятково за рахунок власних мовних ресурсів шляхом лексичної і семантичної деривації, тобто шляхом словотворення і зміни значення існуючих одиниць.

Словотворення є одним із специфічних способів номінації, оскільки обслуговує словниковий склад мови і є в межах мовної діяльності джерелом готових номінацій, і в той же час являє собою сукупність правил їх утворення за певними моделями і схемами.

Спостерігається тенденція зростання питомої ваги афіксальних і складних неологізмів: за допомогою афіксації і словоскладання утворено більше 65% усіх словотворчих неологізмів, тоді як у 60-70-і роки ці два способи давали лише 46-47% інновацій [1, с. 49].

Метою дослідження є встановлення джерел, шляхів та механізму формування нових словотворчих елементів за допомогою сучасного засобу як телескопія.

Формування нових словотворчих елементів здійснюється різними сучасними шляхами. Виключно важливу роль у процесі формування нових дериваційних засобів та нових словотворчих моделей відіграє словотворення за аналогією. Слово є основним джерелом та будівельним матеріалом для створення нових словотворчих елементів.

Одним із способів утворення англійських неологізмів є телескопія. Під телескопією розуміємо процес, при якому нове слово виникає зі злиття повної основи одного слова зі скороченою основою іншого або ж зі злиття скорочених основ двох слів. Значення такого нового слова в більшості випадків містить сумарне значення обох своїх складників. Іноді це сумарне значення складається із суми повного лексичного значення першого чи другого складника і граматичного значення іншого. Однак ті випадки не дуже поширені, а тому не викликають особливого зацікавлення [1, с. 54].

Процесові механічного злиття двох сусідніх морфем з опущенням тотожної або подібної частини однієї з обох морфем сприяє, крім їх фонетичної подібності, стереотипний характер відповідної синтаксичної конструкції та її часта повторюваність [1, с. 56].

Деякі автори не користуються лексемою "телескопія" для позначення даного явища, а вживають термін: контамінація, стягнення, злиття, гібридизація, вставне словоутворення [1, с. 57].

Слова, утворені шляхом телескопії, називаються телескопними словами або телескопізмами. В англійській мові вони мають такі назви: blends, blendings, fusions, portmanteau words. Найбільш поширеними прикладами телескопізму є:

Breakfast + lunch = brunch

Smoke + fog = smog

Motorist + hotel = motel

Багато телескопізмів мають тільки ситуативний характер і тому не фіксуються в словниках. Особливістю телескопізмів є їхня залежність від контексту. Значення більшості із цих слів неможливо визначити поза певним контекстом.

Телескопійним словам, як і більшості композитів, не властива полісемія, тому вони й набули такого широкого знастосування в галузі термінології.

Г. Бергстрем у роботі присвяченій телескопії, головною причиною виникнення мішаних (телескопічних) слів вважає явище аналогії [2, с. 71]:

Preet < pretty + sweet mobus < motor + bus

При вивченні механізму телескопічного словотворення та структури телескопічних слів звертає на себе увагу явище гаплології (накладання морфем), яке відбувається на стику однакових або дуже подібних складів двох слів [2, c. 73]:

Refereader < referee + reader

Panglosaxonism < pan + anglosaxonism

Аналіз досить великої кількості телескопічних слів (595) одиниць дав змогу визначити масштаби типів сполук, що лягли в основу формування таких словотворів. Найбільшу продуктивність телескопія проявляє у сфері іменників (botel, prosetry) та прикметників (imagical, preet).

Телескопійне слово – це найвищий ступінь абстракції порівняно із словосполученням і порівняно економний та виразний логіко-комунікативний засіб. Значне поширення телескопійних слів у царині спеціальної науково-технічної термінології, мистецтва, спорту, транспорту, торгівлі, медицини, публіцистики і т. д. заперечує думку деяких лінгвістів про те, що телескопійні слова властиві тільки сленгові [1, c. 53].

Телескопія як явище словотворення займає вагоме місце у процесі творення неологізмів сучасної англійської мови. Компактність та лаконічність телескопійних слів, які прискорюють темп мови без шкоди для її логіко- та ефективно-комунікативної функції, сприяють дальшому розширенню сфери дії телескопічного способу словотворення в сучасній англійській мові.

Список використаних джерел:

1. Омельченко Л.Ф. Телескопійні слова сучасної англійської мови та їх структурно-семантична характеристика // Збірник Львівського університету. Іноземна філологія. – Л., 2003 – Вип. 15. – С. 49.

2. Клименко Л., Мицкан А. Продуктивні моделі творення неологізмів // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Івано-Франківськ, 2001 – Вип. 7. – С. 71.

3. Мосговий М.І. Неологізми. Лексикологія англійської мови. – Х., 1994. – С. 174-177.