Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Научно-практическая Интернет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (25-26 февраля 2010 года)

Перегінчук У.Д.

Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича, Україна

ЗІСТАВНА СЕМАНТИКА ЛЕКСЕМИ “ HOUSE ”/”БУДИНОК” В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Творення мови – це довготривалий процес, головну роль в якому відіграють носії мови, середовище і умови, в яких вони живуть. Лексичне значення слова є продуктом мисленнєвої діяльності людини. Воно пов’язане з редукцією інформації людською свідомістю, з порівнянням, класифікацією, узагальненням.

Вивчення лексики як системи, що отримало широке розповсюдження у вітчизняній лексикології, вимагає детальної розробки всіх пов’язаних процедурно-методичних прийомів, серед яких одним із найважливіших є вже перший етап виділення, тобто інвентаризація групи. Процедура вичленування лексико-семантичної групи (семантичного поля) не може вважатися окремим, периферійним питанням в теорії семантичного поля і вимагає детальної розробки і постійного вдосконалення.

Практика системного вивчення лексики як об’єкта показує, що лексичні угрупування як його складові також вже давно стали предметом семасіологічного аналізу. В останній час активно проводяться експериментальні дослідження, де розробляються такі характеристики лексико-семантичної групи, як взаємодія ядерних та периферійних елементів, зонна організація периферії, інформативність та частотність ядерних одиниць. Контрастивний аналіз сегментів лексичної системи дає змогу розширити фактологічну базу та поглибити вивчення рідної та англійської іноземної мов. Все це визначає актуальність нашого дослідження.

Метою нашої роботи було проведення зіставного і компонентного аналізу лексеми „будинок” в українській мові та “ house ” в англійській мові, визначення семантичного поля “ house ” і „будинок” в англійській та українській мовах для складання англо-українського і українсько-англійського словників. Це, на нашу думку, також уможливить збереження українського компоненту в глобальній картині світу.

Зіставний або контрастивний аналіз визначається як порівняння лінгвістичних систем двох мов, наприклад, звукової системи або граматичної системи. Контрастивний аналіз був розроблений і застосований на практиці в 1950-1960-х роках, як застосування структурної лінгвістики у вивченні мови, і базується на наступних припущеннях:

а) головні труднощі у вивченні нової мови спричинені перешкодою рідної мови;

б) ці труднощі можуть бути передбачені контрастивним аналізом;

в) навчальні матеріали можуть використовувати контрастивний аналіз, щоб зменшити втручання рідної мови.

Практичне застосування зіставний метод знайшов у теорії та практиці перекладу і в методиці викладання іноземних мов. На його основі створюють зіставні граматики мов, порівняльні типології мов та двомовні перекладні і диференційні словники. Зіставний аналіз базується на порівнянні відповідних явищ різних мов незалежно від їх приналежності до тієї чи іншої мовної сім’ї, тобто незалежно від наявності чи відсутності між ними генетичних зв’язків.

У процесі зіставного дослідження семантики лексеми “ house ”/”будинок” в англійській та українській мовах ми використали такі методи дослідження: концептуальний, дефініційний, компонентний та зіставний. В результаті проведеного аналізу було отримане семантичне поле, в якому ми виділили ядро лексеми “ house ” в англійській мові, яка представлена концептом building , і периферію, яка представлена такими компонентами: an inn , tavern , a fraternity house , brothel , temple , synagogue , a group of persons having a common interest , organization , type of music , auction house , club , all the people at a debate , the management of a gambling establishment . Таким самим способом ми отримали семантичне поле ”будинок” в українській мові, де ядром виступає також компонент „будівля”, периферія представлена такими компонентами: хата, кам’яниця , хороми, палати, мурованиця .

Провівши дану дослідницьку роботу було виявлено, що спільним для лексеми “ house ”в англійській та “будинок” в українській мові є ядерний компонент “ building ” - „будівля” у семантичній структурі. Лише такі англійські лексеми, як abode, building , cottage , dwelling , home , hut , palace , residence , tent , villa знайшли свої відповідники в українській мові. Відмінними рисами цих лексем є те, що семантичне поле “ house ” в англійській мові значно ширше (33 одиниці), ніж семантичне поле ”будинок” в українській мові(11 одиниць). Це пояснюється тим, що, по-перше, функції української мови були обмежені до 1991 року (рік здобуття Україною своєї незалежності). Зіставні дослідження мають внести свою частку у глобальну картину світу, де семантичні поля як виразники концептосфер можуть зберігати національно-культурний компонент. По-друге, семантичні категорії, що відображають концептосферу „буття” в українському мовознавстві залишаються недостатньо вивченими.

Список використаних джерел:

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови [уклад. В.Т.Бусел]. – Київ, Ірпінь: Перун, 2004. – 1440с.

2. Частотні характеристики ЛГС іменників зі значенням „Будівля”/ О. Джурюк // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип..188-189. Германська філософія. – Чернівці: Рута, 2004. – С.110-116.

3. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства/ М.П. Кочерган – К: Академія, 2005. – 367с.

4. Cayne Bernard S . ( Edt ). New Webster’s Dictionary And Thesaurus – Danbury : Luxicon Publications, Inc, 1993. – 1149p.