Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Научно-практическая Интернет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (25-26 февраля 2010 года)

Гелецька А.І., к.філол.н . Архелюк В.В.

Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича , Україна

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ У НАУКОВИХ ТЕКСТАХ

Дослідження останніх років характеризуються зростаючим інтересом до вивчення та опису лексико-семантичних груп прикметників, їх семантики, структури та функцій з позиції системного підходу ( Архелюк В.В., Вольф Є.М, Капатрук М.Д., Левицький В.В., Лех О.С., Плотніков Б.А., Соколовська Ж.П., Уфімцева Г.А., Шрамм А.М. та інші), оскільки вони разом з іменниками є важливою частиною мови і приймають участь у побудові речення та висловлювання.

Розглядаючи функціонування прикметників у текстах, необхідно враховувати його граматичне значення, семантичні особливості та синтаксичні функції. У запропонованій статті ми розкриваємо особливості вживання англійських прикметників у наукових текстах.

Граматичне значення прикметника. Прикметник – це частина мови, що вказує на ознаку предмета, якій властива певна умовна стійкість, так як у формі прикметника не має вказівки на те, що ця ознака розвивається в часі або як дія [1, с. 67]. Прикметник виражає ознаку якісну та відносну .

Семантичні особливості прикметника. Прикметники належать до ознакових імен та залишаються маловивченими в знаковому аспекті. Відмінною особливістю прикметників, які виражають своїми значеннями властивості предметів, оцінки їх якостей людьми, є неймовірно широкий смисловий об’єм прикметників, які поєднуються з предметними іменами різної ступені абстракції. І це зрозуміло, оскільки в предметній, соціальній та духовній сферах існує набагато більше властивостей, якостей, емоційних оцінок, ніж самих предметів, осіб, явищ, яким вони належать чи номінально приписуються [4, с. 197].

Прикметник має специфічну організацію своєї семантики – особливості лексико-семантичного варіювання свого змісту. Семантична структура його тонко ієрархічно організована. Лексичне значення складається не тільки з денотативних та сигніфікативних компонентів, прикметник по необхідності включає і оцінний компонент [5, с. 199-200]. Крім когнітивного компонента, що виражає власне ознаку якої-небудь сутності, в семантику прикметника включені модальні ознаки – суб’єктивні і прагматичні оцінки користувачів мови [2, с. 9; 4, с. 7].

Дослідження прикметників і в семантичному плані, і в аспекті їх вживання у контексті, передбачає, що прикметник – це клас слів семантично не самостійний. Вольф Е. М. зазначає, що „якість, ознака не існують самі по собі, без їх носія, і на значення прикметника завжди проектується значення носія ознаки” [2, с. 7]. На надзвичайно тісний зв’язок та залежність прикметника від іменника, який є носієм ознаки, складає його найяскравішу функціональну рису, вказують І. Д. Арутюнова та В. І. Карасик, Селіванова О., І. П. Устинова, Л. В. Щерба.

Синтаксичні функції прикметника. Основною функцією прикметника є позиція означення; характерним при цьому є препозитивне функціонування, але можлива і постпозиція, яка надає суттєву семантичну вагомість означенню. Наприклад: the bitter cold ; there a light glowed , warm, tawny, against the stark brightness of the night. Іншою функцією прикметника є функція предикативного члена ( He was grave and tense with his news . Слід зазначити, що більшість прикметників англійської мови виступають в обох функціях.

Таким чином, слідом за Селівановою О., вважатимемо, що прикметник – повнозначна частина мови, ядро якої характеризується загальнограматичним значенням ознаки й типовою функцією позначення атрибута певної субстанції (предмета) або її предикату у висловленні.

Список використаних джерел:

1. Иванова И.П. Теоретический курс современного английского языка / И.П.Иванова, В.В. Бурлакова , Г.Г.Почепцов // Учебник. – М.: Высш . школа, 1981. – 285 с .

2. Вольф Е.М. Грамматика и семантика прилагательного / Е. Вольф – М.: Наука, 1978. – 200 с .

3. Селіванова Олена. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О. Селіванова. – Полтава: Довкілля – К, 2006. – 716 с.

4. Уфимцева А.А. Лексическое значение. Принцип семиологического описания лексики / А. Уфимцева – М.: Наука, 2002. – 239 с .

5. Шрамм А.Н. Очерки о семантике качественных прилагательных / А. Шрамм . – Л: Изд-во ЛГУ, 1979. – 134 с.