Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

Первая Всеукраинская научно-практическая конференция "Образовательный процесс: взгляд изнутри" (16-18.05.2005г.)

ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ БАГАТОМОВНОЇ ОСВІТИ

К.В. Балабуха

Сьогодні динамічна модернізація освіти спрямована на осучаснення освітянської діяльності з метою якнайповнішого задоволення суспільних   потреб у соціальних умовах глобалізації, створення Європейського Союзу з його багатомовністю та розмаїттям культур, та інтеграції України у міжнародний економічний і телекомунікативний простір. Згідно з документами Європейської асоціації педагогічної освіти, цілеспрямоване вивчення іноземної мови або кількох має стати пріоритетним напрямом розвитку як шкільної, так і педагогічної освіти.[1:11] Це зумовлює необхідність вдосконалення змісту і завдань навчально-виховного процесу у вищій педагогічній школі та введення питань багатомовної освіти до професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов.

На сучасному етапі значний діапазон міжнародних зв’язків, реальна тенденція їх постійного зростання сприяють розширенню спектра іноземних мов, що вивчаються у школі. Вивчення однієї мови, як засобу міжнародного спілкування, штучно призводить до формування в учнів монокультуризму : виховання на традиціях і звичаях однієї нації.

Тенденція багатомовної освіти не пояснюється лише прагматичними і утилітарними   мотивами, але й суто методичними. У процесі оволодіння другою іноземною мовою   з’являються додаткові можливості інтенсифікації навчального процесу завдяки появі багатомовної компетенції, що характеризується більш високим рівнем систематизації та абстракції мовних явищ. Досвід вивчення рідної і другої іноземної мов дає можливість здійснювати позитивне перенесення вже отриманих знань і вмінь у галузь вивчення другої іноземної мови. Багатомовна ( мультилінгвальна ) освіта розвиває лінгвістичні здібності учнів: вербальний інтелект, мовну флексію, аналітично-когнітивні здібності, пам’ять, мовну інтуїцію.

Соціокультурний компонент взаємодіючих іноземних та опорної рідної мови, що вважається невід’ємною частиною мовної освіти на сучасному етапі, сприяє значною мірою процесу соціалізації особистості, її культурному самовизначенню та надбанню навичок міжкультурної компетенції. Зазначені навички полегшують інтеграцію індивіда до інтернаціонального співтовариства, розуміння особливостей культури того чи іншого народу, що підвищує його конкурентноздатність на світовому ринку праці [4].

Отже, оволодіння двома або кількома іноземними мовами не тільки розширює можливості міжнародного спілкування учнів, але й збагачує їх додатковими знаннями іншомовних культур, що дозволяє розуміти і толерантно ставитись до представників інших країн.

  Проблеми багатомовності   сьогодні є предметом уваги педагогів, лінгвістів   і методистів. Сформульована проблема багатомовності у концептуальній картині світу, поступово вирішуються питання програмного та навчально-методичного забезпечення   навчального процесу з другої іноземної мови, розроблені концептуальні основи навчання другої іноземної мови у середній школі   (Н.В. Баришніков , Т.В. Шапошнікова , М.Л. Шацкова , В.В. Коротенкова , О.А. Колихалова , О.І. Чередниченко, Н.Р. Шутко , О.А. Чинаева , І.Л. Бім., Н. Д. Гальскова , Б.А. Лапідус та ін.)

Проблемі вивчення другої іноземної мови у вищих педагогічних закладах присвячена низка вітчизняних і зарубіжних науково-методичних досліджень (Б.М. Маруневіч , І.М. Мельник, О.О. Молокович , О.В. Пінська). Однак не були сформульовані принципи та основні шляхи формування багатомовної компетенції як бази професійної підготовки вчителя для сфери багатомовної освіти.

Практика показує, що вчителі недостатньо враховують специфіку другої іноземної мови й викладають її як першу іноземну. Цей факт призводить до того, що певний позитивний вплив першої іноземної мови заміняється негативною інтерференцією ( раніше сформовані і більш міцні навички інтерферуються з новими, що   призводить до помилок у вживанні лексики   та граматики, у сприйнятті мови на слух,   у читанні) [4] .

Займаючись проблемами викладання другої іноземної мови та питання ми підготовки педагогічних кадрів В.А. Щепілова наголошує на необхідності переосмислення змісту професійної компетенції вчителя іноземної мови з урахування орієнтації майбутнього спеціаліста на викладання в умовах багатомовної освіти, що є специфічним напрямом дидактики [2].

Розглядаючи зміст мовної професійно-педагогічної підготовки, вчені виокремлюють значну кількість загально-педагогічних компетенції: педагогічну, методичну, культурну, мовну, комунікативну, етичну та ін.

    У свою чергу В. А. Щепілова виділяє групу додаткових компетенцій , що, на її думку, є ключовими у підготовці майбутніх учителів іноземних мов спроможних до організації ефективного навчального процесу в умовах багатомовної освіти. До них належать:

  1. лінгвістична компетенція – знання про системи та структури мов, що вивчаються, правила їх функціонування у процесі комунікації;

  2. дискурсивна компетенція – вміння планувати мовну поведінку відповідно до функціональної мети спілкування;

  3. соціолінгвістична компетенція – відбір лінгвістичних засобів відповідно до соціальних умов спілкування;

  4. соціальна компетенція – використання різних стратегій в умовах взаємодії з людьми та навколишнім світом;

5. соціокультурна компетенція – формування мовної та немовної поведінки з урахуванням норм соціумів, що говорять мовами, які вивчаються;

6. компенсаторна компетенція - здатність заповнити прогалини у мовній, мовленнєвій   та соціокультурній складовій [2].

Важливим фактором формування багатомовної компетенції є її професійна орієнтація, що означає наявність педагогічних, методичних, дидактичних, психологічних навичок та вмінь. Цей факт зумовлює необхідність системно-цілісного та інтегративного підходу, відповідно, до якого всі елементи іншомовної, психолого-педагогічної та дидактично-методичної підготовки студентів взаємозв’язані та являють собою цілісну, інтегративну систему.   

Таким чином, активне впровадження багатомовної освіти у середні навчальні заклади робить надбання багатомовної та міжкультурної компетенції пріоритетними напрямами вдосконалення процесу професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів іноземних мов. Теоретичні та практичні аспекти цієї проблеми потребує подальшого вивчення.

 

Література

1. Коваленко О. Модернізація системи іншомовної освіти в Україні// Іноземні мови у навчальних закладах. – К., 2003.-№1. –С.11-16 .

2. Щепилова А.В. Проблемы преподавания второго иностранного языка и вопросы подготовки педагогических кадров//ИЯШ.-2000.-№6.-С. 15-22

3. Щепилова А.В. Реализация сопоставительного подхода при обучении французскому языку как второму иностранному (на базе английского)//ИЯШ.-2000.-№2.-С.23-28

4. Яковлева Л.Н. Межкультурная коммуникация как основа обучения второму иностранному яз ы ку//Иностранные языки в школе.-2001.-№6.-С 4-7.