Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

Первая Всеукраинская научно-практическая конференция "Образовательный процесс: взгляд изнутри" (16-18.05.2005г.)

ПІДГОТОВКА МЕДИКІВ У ІІІ ТИСЯЧОЛІТТІ: ДІАГНОСТИКА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ, ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ

Н.В.Сміла

За даних соціальних умов збільшуються вимоги до лікарів як до професіоналів, здатних ефективно виконувати власні обов’язки. Готовність означає орієнтування освіти на багатогранний розвиток психологічних здібностей, творчих можливостей суб’єкта майбутньої професійної діяльності, вироблення, розвиток та корекцію вмінь, від яких залежить успішне виконання професійних функцій та обов’язків.

Одним з найголовніших завдань держави є подальша розбудова національної системи освіти, що передбачає оновлення її змісту з урахуванням нових суспільних реалій, впровадження передових педагогічних концепцій та технологій, кращого вітчизняного та світового досвіду. Це, в свою чергу, буде сприяти формуванню інтелектуального потенціалу нації, забезпеченню висококваліфікованими фахівцями України третього тисячоліття.

Особистісний розвиток студента і формування його готовності до майбутньої професійної діяльності є основними при удосконалюванні роботи вищого навчального закладу освіти, в тому числі і медичної, на сучасному етапі розвитку суспільства.

Сукупність структурних параметрів моделі психологічної готовності до майбутньої професійної діяльності взаємообумовлена сформованістю соціально-психологічних якостей, необхідних для професійної діяльності медика. Оптимальне сполучення і рівень розвитку цих якостей може бути підвищений внаслідок цілеспрямованих формуючих дій.  

Метою нашого дослідження було виявити фактори, які мають вплив на формування та розвиток психологічної готовності. В результаті проведеного дослідження було виділено ряд якостей та властивостей особистості, які ми об’єднані в наступні фактори:

І. Вольові якості, емоційна стабільність, самоконтроль

ІІ. Гнучкість, динамізм особистості.

ІІІ. Емпатія, морально-етичні якості

IV. Комунікативні якості

V. Професійно-інтелектуальні якості

На другому етапі дослідження було проведено оцінку за 10-ти бальною шкалою реальну наявність цих особистісних властивостей у студентів медиків та ідеальну, тобто ту, яка за думкою експертів є необхідною для подальшої успішної професійної діяльності майбутніх лікарів. Різниця, яка спостерігається між цими двома показниками коливалась між 74,8% та 27,1%, що ілюструє важкість становища, яке склалося в нашій країні на сьогоднішній день та потребу в її вирішенні.  

Більш на все на себе звертає увагу низький рівень морально-етичних якостей: добропорядності, чесності; професіоналізму, потреби до професійного самовдосконалення, легкості та швидкості оволодіння новими професійними ідеями, технологіями, методами, засобами, майже відсутність уміння взяти на себе відповідальність в критичній професійній ситуації, гнучко підходити до діагностики та лікування в залежності від індивідуальних, вікових та ін. особливостей пацієнта.

  Таким чином дані проведеного дослідження свідчать про те, що формування психологічної готовності до майбутньої професійної діяльності студентів-медиків повинно враховувати не лише глибоку професійну підготовку, а й виховання морально-етичних якостей, таких як: добропорядність, чесність, співчуття.

Використання розробленої нами методики дозволяє підвищити точність діагностики і підняти наявний рівень психологічної готовності у студентів-медиків за рахунок впровадження у педагогічну практику удосконаленої програми соціально-психологічної підготовки майбутніх медиків.

Використання результатів діагностики психологічної готовності майбутніх медиків дозволяє проводити формування, закріплення та цілеспрямовану корекцію необхідних   якостей (знань умінь та навичок), потрібних у майбутній професійній діяльності, враховуючи індивідуальні особливості кожного студента.