Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

Первая Всеукраинская научно-практическая конференция "Образовательный процесс: взгляд изнутри" (16-18.05.2005г.)

АРХІТЕКТУРА ДИСТАНЦІЙНОГО АРМ ВИКЛАДАЧА КОГНІТОЛОГІЧНОГО ТИПУ

В.М. Антонов, Ю.В. Антонова-Рафі

У статті розглядається актуальний новий сучасний підхід до проектування інтелектуальних освітніх дистанційних АРМ на основі когнітологічного підходу.

Автори досліджують концептуальну схему взаємодії сучасного педагога і навчаємого на основі нових освітніх технологій. Пропонується наступна узагальнена архітектура когнітологічного АРМ викладача ( Рис.).

архітектура когнітологічного АРМ

Центральним і найбільш цікавим у когнітологічного АРМ на думку авторів є блок прогнозування, який побудований на наступних засадах:

концептуалізація; класифікація; формалізація; невизначеність; комп’ютерна когніологічність; якісність; технологічність.

Концептуалізація – це принциповий рівень проектування АРМ, який базується на аналізі основних джерел прогнозної інформації (нормативно-довідниковій; накопиченому досвіді: концептуальному, канонічному, науково-дослідницькому, спеціалізованому тощо; екстраполяції існуючих тенденцій і т. ін.); на дослідженні і використанні способів (методів) прогнозування (експертних, екстраполяційних, моделюючих) на етапах прогнозування (ретроспекції, диагнозі, проспекції).

Класифікація – це дослідницький рівень аналізу і вибору методів прогнозування за інформаційною підставою та за ступенем формалізації. За першим критерієм розглядаються фактографічні методи (методи аналогій: математичні, історичні; випереджальні методи; статистичні методи); експертні методи та комбіновані. За другим – це інтуїтивні методи (індивідуальні: аналітичні, сценарні, психо-інтелектуальні, інтерактивні; колективні: матричний, “Дельфі”, “мозкова атака”, “комісій”) та власне формалізовані (прогнозної екстраполяції: найменших квадратів, експонентного зглажування, ковзних середніх, адитивного зглажування; моделювання: структурного, мережевого, матричного, імітаційного).

Формалізація – це рівень аналізу “нечіткої” інформації педагогом за допомогою таких математичних теорій як: багатозначна логіка, теорії ймовірностей, помилок, інтервальних середніх, суб’ єктивних імовірностей, нечітких множин, нечітких мір та інтервалів для вирішення задач та проблем на основі експертної лінгвістичної вербальної “розмитої” інформації.

Невизначеність – це рівень ранжування вхідних даних за ступенями впевненості/невпевненості в їх істинності за допомогою відповідних коефіцієнтів. При цьому враховується, що нечітка інформація може бути за своєю природою поділена на таку: значення з максимальним ступенем упевненості, найбільш можливе значення, мінімальне значення за рівнем упевненості, максимальне значення за рівнем упевненості.

Комп’ютерна когнітологічність – визначається стосовно суб’єкта, що навчається (учня), і базується на принципах перетворення формалізованої інформації (даних) у комп’ютерні знання за допомогою таких модифікаторів: структуризація (внутрішня і зовнішня), інтерпретація, масштабування, наявність та активізація зв’язків між даними, завантаження (“занурення”) у семантичний простір Ч. Осгуда.

Якісність – це сукупність таких характеристик прогнозу, що у комплексі дозволяють зробити його ефективним, корисним, забезпечують одержання достовірного представлення (опису) суб ’ єкта, що навчається, на визначену перспективу і можливість ефективного використання прогнозних результатів для процеса керування на основі таких системних апріорних характеристик якості: інерційність, стійкість, зв ’ язність, складність тощо.

Технологічність – це рівень узгодження технологічності етапів прогнозування стосовно суб’єкта, що навчається в залежності від його індивідуальних особливостей. При цьому враховуються такі прогнози: оцінюючі, коректуючі, імовірносні, дослідницькі, а також прогнози нормативні, компонентні, ризиковані і т. ін.

Таким чином, інструментарій, що пропонується у даній статті, може стати у нагоді викладачу-когнітологу для плідної роботи у сучасних умовах інтенсивного розвитку нових освітніх технологій на основі комп’ютерно-когнітологічних засад.