Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

Первая Всеукраинская научно-практическая конференция "Образовательный процесс: взгляд изнутри" (16-18.05.2005г.)

СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Л. Л. Палєхова

 

Одним із головних завдань вищої освіти є трансформація методів навчання з метою забезпечення якості підготовки фахівців відповідно до міжнародних вимог. Позиції Болонської декларації   (Італія, 19 червня 1999 р.) передбачають   орієнтацію рівня знань випускників на їх   корисне використання в усій Європі.  

Вивчання економічних дисциплін пов’язано з необхідністю засвоєння великого обсягу теоретичних знань, їх   осмисленням у напрямку можливості самостійного застосування   на практиці. Поряд з глибоким володінням фундаментальними основами дисциплін,   сучасний ринок труда потребує від випускників мобільності, активності, незалежності мислення, уміння аналізувати та   нестандартно підходити до вирішення проблем, генерування ефективних ідей,   здатності до швидкого самонавчання.

До основних чинників, що блокують традиційні дидактичні зусилля досягнення якості навчання у ВНЗ, можна віднести малий обсяг виконавчого етапу навчально-пізнавальної діяльності під час аудиторних занять – студенти тільки слухають та пишуть, низька мотивація та відсутність методичного забезпечення   самостійної роботи, слабкий зворотний зв’язок між викладачем і студентом [ 1, с.11 ] .

  При викладанні економічних дисциплін сьогодні   вже недостатньо давати студенту суму базових знань, важливо розвивати його творчі можливості при вивчанні нового теоретичного матеріалу,   скласти менталітет   професіоналізму. Тому процес навчання повинен спиратися на нові методологічні підходи, впровадження адекватних інтерактивних методик, що вже успішно апробовані та здобули визнання в західних країнах.

З впровадженням в НГУ кредитно-модульної системи організації навчального процесу   при викладанні дисциплін “Фінансовий аналіз господарської діяльності підприємства”, “Промисловий маркетинг”, “Стратегічний маркетинг”   високу ефективність мають такі способи сучасного викладання: електронний конспект, комп’ютерне тестування, презентації, електронно-візуальні лекції.

Особливо важливе значення у розвитку активного мислення показали обов’язкові   презентації, які організовуються за наступними принципами:

1. Базова теоретична інформація по кожному модулю надається студентам в електронному вигляді з рекомендованим переліком додаткової літератури.

2. Перелік презентацій охоплює всі принципові питання дисципліни;   на перших заняттях він оголошується (роздається, розміщується на сайті) з визначенням доповідачів та дат презентацій.

3. Кожен із студентів зобов'язаний підготувати одну презентацію на тему по курсу та   привселюдно захистити її у режимі дискусії.

4. Студент обов’язково забезпечується методичними вказівками, які містять рекомендації    щодо підготовки та проведення презентації, теми, базові питання і демонстраційні задачі за кожною темою,   перелік літератури та електронні адреси основних сайтів, де можна   одержати інформацію та знайти опис практики за темою.

5. Студенту представляються усі технічні засоби, у тому числі електронно-візуальні, які необхідні йому для демонстрації матеріалу.

6. Презентація за текстом повинна містити принципові теоретичні моменти, демонстраційну   практичну задачу, за допомогою якої студент розкриває практичну значимість теми,   аналізує складності питань, можливі альтернативи їх вирішення. Приблизно   за 3-5 днів до презентації доповідач повинен підготувати та віддати на ознайомлення   викладачу   та   студентам групи тези своєї доповіді (1-2 стор.).

7. Усі студенти повинні бути готові до дискусійного   обговорення   тем – до початку презентації розібратися з основними   теоретичними положеннями, ознайомитися з тезами доповіді.

8. Основні питання презентацій включаються в підсумковий тестовий контроль за модулем. Студенти, які успішно захистили презентацію та приймали активну участь у дискусійному обговоренні питань інших презентацій, можуть одержати оцінку автоматично за поточними результатами.

9. Студент має право обговорювати   з викладачем складності   теми, порадитися з ним у формі консультацій – усно або письмово (у режимі    електронної пошти).

Застосовувані способи викладання бізнес-дисциплін допомагають формувати у студентів професійну ерудицію, не боятися висловлювати   свої думки та ідеї,   сумніви та незгоди.  

Презентації, які організовані за вищевказаними принципами підвищують інтерес до своєї спеціальності, допомагають складати з викладачем та студентами-одногрупниками партнерсько-професійні відносини,   дають той корисний ефект, що дозволяє студентам більш вільно орієнтуватися в практичних питаннях економіки, оптимістично дивитися на перспективи своєї майбутньої кар’єри,

Треба підкреслити, що проведення занять у формі презентацій з дискусійним захистом та   консультаційним супроводженням у режимі on- lain потребує високого рівня якостей викладача - знання змін та проблем в економічному житті суспільства, володіння сучасними технологіями викладання, вміння вести та направляти колективні обговорення, готовності скоротити дистанцію між викладачем та студентом. Але таку взаємодію колективного інтелекту можна визначити як перші кроки до   європейського рівня навчання.

 

Список літератури:

1. Півняк Г. Г., В. О. Салов . Визначення та реалізація механізмів підвищення якості вищої освіти // Науковий вісник НГУ. – 2005. – № 4.