Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

Первая Всеукраинская научно-практическая конференция "Образовательный процесс: взгляд изнутри" (16-18.05.2005г.)

ТЕОРІЯ СХЕМИ В ОРГАНІЗАЦІІ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-ФИЛОЛОГІВ З МУЛЬТИМЕДІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

Л. В. Косяк

Проблема вивчення іноземних мов за допомогою комп’ютера викликала та викликає велику зацікавленість науковців. Аналіз науково-методичної літератури у сфері психології та комп ’ ютеризованого навчання іноземної мови доводить, що використання будь-якої навчальної комп ’ ютерної програми не може бути абсолютно нейтральним. Відомо, що мультимедійна програма забезпечує постачання інформації по всіх каналах сприйняття, створює більш автентичне навчальне середовище, в якому всі види сприйняття, в тому числі тактильне, взаємозв’язані. Велике значення для студентів мають   заохочування або критика, зворотна сигналізація та контрольна інформація. Створюються умови для просування учнів з індивідуальними швидкостями по розділах програми , в яких певною мірою інтегровано вс і аспекти мовленнєвої діяльності . Надається можливість щільного контролю та самоконтролю за якістю навчальних дій . При здійсненні навчальних дій студенти фокусуються не тільки на мовній формі, але й на змі ст і , а також формуванні індивідуальних для кожного окремого студента навчальних стратегіях .

Однак, відчувається нестача якісних мультимедійних програм, які могли б забезпечити учнів рекомендаціями щодо доцільності та адекватності використання певного мовного матеріалу. Такі “ розумні ” програми є дуже коштовними , отже , брак фондів в іддаляє часи їх свободного використання у навчальному процесі у вищіх мовних закладах освіти . В той же час більш прості мультимедійні програми є доступними і можуть в певній мі р і забезпечити інтегративність всіх аспектів навчання іноземної мови , комплексне вдосконалення мовленнєвих навичок і врахування психологічних особливостей учнів .

Якщо більшість науковців погоджуються із вище зазначеними позитивними характеристиками мультимедійних програм та необхідністю їх використання в навчальному процесі, то питання про технологію використання мультимедійної програми на заняттях з іноземної мови ще залишається відкритим. Зокрема, потребують вирішення проблема організації роботи з програмою на занятті з іноземної мови та проблема визначення ролі вчителя у комп ’ ютеризованому навчальному середовищі.

Розглянемо можливий шлях організації роботи з мультимедійною програмою, яку присвячено граматичному розділу умовного способу англійської мови. Граматичне явище умовного способу є одним з найбільш складних в англійській мові. Крім того, граматичне явище умовного способу в українській та російських мовах значно відрізняється від англійського.

Рішення застосувати теорію схеми при організації роботи над структурами умовного способу виникло також під впливом результатів досліджень психологів та методистів, які встановили, що при вирішенні проблем тільки 10.5% випробуваних могли вирішити певний тип проблеми у незнайомому контексті, тоді як 57.3% тих, хто брав участь в експерименті, могли вирішити подібну проблему у знайомому контексті picture . Робота ж з мультимедійною програмою над новим граматичним розділом може вважатися роботою у незнайомому контексті, тому що розбіжності у граматичних явищах англійської та рідної мов не дозволяють учням повною мірою спиратися на свій мовний, мовленнєвий та соціокультурний досвід. Теорія схеми має запропонувати студентам певний “сценарій” для забезпечення успішності їх дій.

Як зазначають науковці, терміни для схеми та концептів, близьких до концепту “схема”, варіюють в галузях психології, лінгвістики, соціології, антропології та пізнавальної наукової літератури. Терміни, на які можна натрапити, є “схема”, “рамка”, “ домейн” , “пізнавальна модель”, “сценарій”, “план”, “тема” . За своєю сутністю всі зазначені терміни схожі. Всі вони передбачають, що у мозку людини існує певний “рецепт” або сценарій для кожного епізоду або події, який базується на попередньому досвіді або вже одержаному знанні.

Схема, за Дж.Гроу picture , є узагальненою ментальною моделлю, яку використовують, щоб організувати пам’ять, сфокусувати увагу, інтерпретувати досвід та кодувати дії. На думку науковця схема схожа з прототипом або шаблоном, але схема - активний, само-активізуючий та само-корегуючий процес.

Хоча існують обмеження моделі схеми (нечіткість дефініції схеми, вибір схеми та пошук, приклади згадування деталей або подій, несумісних зі схемою), психологи не можуть не визнавати позитивні моменти в теорії схеми. До переваг теорії схеми відносять спрямовування уваги, вибір кодування та пошук інформації; допомогу в об’єднанні в одне ціле нової інформації зі старою; допомогу в інтерпретуванні та розумінні події; пошук за допомогою згадування, яким керує схема. Схеми спрощують сприйняття реальності, утворювання очікувань того, що може бути пов’язаним з певними соціальними та текстуальними контекстами. Схеми використовують для організації знань, для допомоги згадуванню, для керівництва поведінкою, для передбачення того, що може трапитись та щоб допомогти нам зрозуміти те, що відбувається тепер .

Організація роботи над блоками мультимедійної програми згідно з теорією схеми забезпечить студентів зв’язками між новою та вже відомою інформацією. Кожний блок лінгвістичної інформації доцільно починати “випереджаючим організатором” (“ advanced organizer ”). З його допомогою вводиться інформація загального характеру, що передує презентації повного об ’ єму нової інформації . Випереджаючі організатори активізують вже існуючі схемати учні в та створюють нові зв ’ язки між новим та відомим . Більш складні та детальні схемати тягнуть студентів на нові р івні мислення . Випереджаючий організатор може включатися безпосередньо до розділів мультимедійної програми .

Однак з оглядом на те, що схема є активною, динамічною та має індивідуальний характер у кожного учня, можна припустити, що найбільш ефективно презентувати випереджаючий організатор може вчитель. При цьому викладач виконує роль організатора та фасилітатора навчального процесу picture . Це припущення було підтверджено результатами комп’ютеризованого навчання трьох груп студентів спеціальності «Іноземна мова та література» (англійська) Ніжинського державного університету. З трьох випробуваних груп одна (друга) навчалася за допомогою не тільки мультимедійної програми, але й «випереджаючого організатора», який презентувався вчителем перед роботою з кожним наступним розділом програми. Середні значення критерію засвоєння збільшувалися після заключного тесту в порівнянні з передекспериментальним тестом відповідно на 20% (1група), 40% (2група) і 20% (3група). Студенти другої групи не тільки продемонстрували кращій результат засвоєння, але й більшу швидкість роботи з матеріалом програми при нижчій кількості помилкових рішень. Отже, застосування випереджаючого організатора як елемента, що належить теорії схеми, та організація роботи з розділами програми згідно з інформаційною теорією схеми виявилося ефективним.

 

Література

1. Price , E . & Ddriscoll , M . An Inquiry into the Spontaneous Transfer of Problem - Solving Skill // Contemporary Educational Psychology . – 1997. - #2. – P .472-494

2. Dr . Johanna Rubba . Engl 495: The Language of Literature. Web Handout: Schema Theory. Help with the schema theory readings. English department. California Polytechnic State University, San Luis Obispo.- 2003. http://cla.calpoly.edu/~jrubba/492lit/schemahandout.html

3. Grow, Gerald O. (Florida A&M University) The organization of knowledge. Networks and schemas // Serving the Strategic Reader: Reader response Theory and Its Implications for the Teaching of Writing. – 1996. - An expended version of a paper presented to the Qualitative Division of the Association for Educators in Journalism and Mass Communication. – Atlanta, 1994. – http://www.longleaf.net/ggrow

4. John P. Crane . IB Psychology/ The International School of Prague http://web.isp.cz/jcrane/IB/Schema.html

5. S. Borg . Self - perception and practice in teaching grammar . – ELT Journal . – Vol .55/1. – January 2001. – P .21-29