Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

Первая Всеукраинская научно-практическая конференция "Образовательный процесс: взгляд изнутри" (16-18.05.2005г.)

АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ІНТЕРАКТИВНОГО УРОКУ

Г.В. Лісовенко

Освіта – це одна із сфер суспільного життя, зміни в освіті – інтегральна частина змін суспільства в цілому. Сучасна державна політика у галузі освіти обумовила необхідність реформування усіх її складових. Державна національна програма „Освіта” („Україна XXI століття”), Державна програма „Вчитель” мають своєю метою формування громадянина – носія національних цінностей, загальнолюдських досягнень, який вміє самовизначитись і реалізувати себе у різноманітних життєвих проявах; створення умов для підвищення професійного рівня, різнобічного розвитку та самореалізації особистості суб’єктів навчання.

На сучасному етапі розвитку суспільства розвиток творчого потенціалу педагогів, підвищення їхнього професійного рівня повинно базуватися на основі глибокого та всебічного аналізу результатів педагогічної діяльності.

Тому новий погляд та підхід до самоаналізу педагогічної діяльності є проблемою актуальною . Самоаналіз розглядається нами як один із важливих елементів у системі підвищення професійної майстерності вчителя, який дозволяє виявити особливості і резерви власної діяльності з метою вдосконалення і підвищення результативності процесу навчання.

Постала проблема – в розгляді уроку, його плануванні, аналізі та самоаналізі не повинні зберігатися загальновідомі схеми. З іншого боку, аналітична діяльність, як процес усвідомлення і самопізнання, повинен стати рефлексією для всіх суб’єктів навчального процесу.

Сучасна школа – це школа творчості. Як зазначив Н. Хілл : „Справжня освіта означає розвиток мозку, а не просто збір інформації і розкладання її по полицях”. [ 2 ]

Інтерактивне навчання розглядається нами як соціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має певну передбачувану мету – створення конкретних умов, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

Сутність інтерактивного уроку полягає у спонуканні школярів до активного учіння та конструювання власного знання. Побудова уроку на основі інтерактивних технологій сприяє створенню умов для активізації участі дітей у навчанні, стимулюванні міркувань, застосуванні засвоєних знань у розв’язанні життєвих завдань.

У процесі підготовки та проведення інтерактивного уроку, під час оцінки його результатів, всі суб’єкти навчання взаємодіють з метою досягнення поставлених цілей оптимальним шляхом. Зміст такої взаємодії за всіма етапами уроку представлено у таблиці.

Взаємодія суб’єктів навчання в умовах інтерактивного уроку

Етапи уроку

Мета етапу

Діяльність учня

Діяльність вчителя

Мотивація

Сфокусувати увагу учнів на проблемі й викликати інтерес до обговорюваної теми.

Збір інформації необхідної для рішення завдань уроку, обговорення проектів уроку.

Постановка завдань, мотивація діяльності.

Оголошення, представлення теми

Забезпечення розуміння учнями змісту їхньої діяльності під час уроку; формулювання результатів, яких потрібно досягти.

Формування завдань уроку.

Спільне визначення мети діяльності на уроці.

Надання необхідної інформації

Надання необхідного обсягу формації для виконання практичних завдань за мінімально короткий час.

Накопичення інформаційного змісту уроку і співставлення інформації з темою і завданням уроку.

Корекція діяльності, непряме керування діяльністю учнів.

Інтерактивна вправа

Засвоєння навчального матеріалу, досягання результатів уроку, презентація результатів.

Вибір оптимального варіанту досягнення результатів уроку.

Навчальний діалог, рефлексія.

Підбиття підсумків

Припинення діяльності (з можливістю продовження роботи). Відновлення послідовності виконаних дій; визначення ефективності, продуктивності, відповідності поставленим завданням і гіпотези щодо майбутньої діяльності.

Конструювання подальшої діяльності, розробка пропозицій та їх обґрунтування.

Оцінка діяльності, рефлексія.

Підсумовуючи всі етапи інтерактивного уроку починаєш розуміти всю глибину підходів до вдосконалення сучасного уроку. Суть інтерактивного навчання полягає у постійній активній взаємодії всіх учасників навчального процесу. Таким чином - це співнавчання, взаємонавчання де вчитель та учень є рівноправним, рівнозначними суб’єктами процесу навчання.

Список літератури

1. Колонкова О. Ваш вибір // Тренінг самостійного пошуку. – Шкільний світ. – 2004. - №16.

2. Лівандовська Л. Використання інтерактивних освітніх технологій у навчально-виховному процесі. – Директор школи. – 2004. - №33-34.

3. Скидан Т. Працюємо творчо, думаємо логічно, розвиваємо мислення. – Завуч. – 2004. - №25.