VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод»

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция

«Восточные славяне: история, язык, культура, перевод»
(Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

 

Содержание.

Автор(ы) Тема работы:
 Гольтер І. М. Лiнгвiстичнi та культурологiчнi особливостi казки С. Т. Аксакова «Яскраво-червона квiточка».
Грекова І. А. Особливості функціонування розмовної лексики  в англомовному художньому тексті та її перекладу: аналіз наукових підходів
Ктитарова Н. К., Мельничук К. В. Український та російський молодіжний сленг як засіб відображення світогляду молодого покоління
Миронова Л. А. Соматические фразеологизмы украинского и испанского языков в эмоциональной сфере человека
Міценко Д. Проблема жаргону у сучасній лінгвістиці
Фролова А. В. Труднощі при перекладі юридичних термінів українською мовою
Воронова З. Ю., Токовенко А. Екзистенціалізм в англійській та українській літературі
Іванов О. О. Феномен здоров’я в контексті філософії древніх слов’ян
Ктитарова Н. К., Лисак М. Д. Реклама – носій інформаційного та емоційного впливу
Бєляков В. І. Метафора як проблема перекладацької еквівалентності в текстах художнього стилю
Бєляков В. І., Білоус М. А. Вплив запозичень з мов країн Азії на збагачення словникового складу англійської мови та особливості їх перекладу
Бєляков В. І., Геймур О. О. Функціональні особливості інфінітива в англійському реченні та його переклад
Бєляков В. І., Токовенко А. Лексичні трансформації при перекладі художнього тексту
Воронова З. Ю., Лисиця А. С. Розвиток неологізмів у суспільному житті
Воронова З. Ю., Шульга А. Відтворення американського та британського сленгу як своєрідний засіб вербалізації буття
Жукова Т. С. Проблеми перекладу безеквівалентної лексики та українських реалій англійською мовою
Коротка Т. О. Способи утворення та перекладу економічних термінів-словосполучень
Кошик А. Г. Відтворення англомовних спортивних фразеологізмів в українському перекладі
Ктитарова Н. К., Григоренко С. В. Синонімічні співвідношення в українській і російській мовах
Ктитарова Н. К., Ларченко Т. С. Особливості перекладу українських універбалізаційних та дериваційних композитів російською мовою
Мірошникова К., Воронова З. Ю. Особливості перекладу англомовних економічних термінів в українському перекладі
Мовчан О. В. Жанрово-стилістичні особливості англомовних заголовків
Мордань В. И., Мордань Б. А. О проблеме экспликации при видоизменении текста, содержащего метаграфические элементы
Пархоменко А., Секрет І. В. Лексико-граматичні особливості заголовків у англомовному суспільно-політичному інтернет-дискурсі
Педан М. С. Особливості перекладу власних назв в художніх творах
Резник Н. І. Деякі аспекти перекладу засобів створення експресії та інтенсифікації у мові сучасних французьких ЗМІ
Секрет І. В., Дуброва В. Є. Проблеми дослідження ідіоматики англомовного науково-технічного дискурсу
Секрет І. В., Сікарьова Н. Г. Структурно-семантичні трансформації фразеологічних одиниць в англомовному економіко-політичному медіа дискурсі
Тарасенко Л. В., Арбузникова Е. С. Особенности терминологической работы при переводе научно-технических текстов
Чернова А. В., Аванесян А. А. До проблем кiноперекладу як виду художнього перекладу
Чернова А. В., Гладушка Т. М. Фразеологічний склад української народної казки
Шевчук Н. О. Особливості перекладу англійської медичної термінології
Юрченко О. Східні реалії у творчості С. Моема і їх переклад
Вавіліна С. Г. Формування медіаграмотності в процесі навчання майбутніх журналістів іноземної мови
Пахомова Т. О., Гальченко О. Ю. Мовний портфель у системі підготовки майбутніх фахівців до професійно спрямованого англомовного писемного спілкування