«Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения»

Всеукраинская научно-практическая конференция

«Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения»

(Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

 

 

Том 1

Содержание.

Автор(ы) Тема работы:
Aksyutina T. V. MANAGING CONSTRAINTS IN TEACHING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE
Grushko E. I. THE USE OF BLENDED LEARNING MODEL IN TEACHING ENGLISH TO UNDERGRADUATE AND GRADUATE STUDENTS IN SCIENCES
Kirakosian A. CATEGORIES OF E-LEARNING
Алонцева Д. Л., Колесникова Т. А. HOW TO TEACH ENGLISH FOR ENGINEERING
Анісімова А. І. НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: НА ШЛЯХУ ДО МУЛЬТИЛІНГВІЗМУ
Бідненко Н. П. НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО ТЕРМІНОТВОРЕННЯ
Вилка Л. Я. АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ У МЕДИЧНОМУ ВНЗ
Глухова Л. О. ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ КОНЦЕПТИ ТА ЇХ РОЛЬ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ
Гошовська Л. М., Коцопей Г. В. РОЛЬ СУЧАСНОГО ПОСІБНИКА У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ПРОЦЕСІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Григорьев Е. И. МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РЕЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ
Гуль Н. В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА “WEB QUEST” В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Давиденко А. В. ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ЮРИСТОВ – ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМУНИКАТИВНОЙ КОМПИТЕНЦИИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Долженко С. Г., Первышина А. А. К ВОПРОСУ ОБ ИДИОСТИЛЕ ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА
Ермоленко О. В., Карпенко А. В. МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ И ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
Євдокімова-Лисогор Л. А. КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ЩОДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Знанецький В. Ю. ЩОДО АСПЕКТІВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Каліберда Н. В. СТАЛІ КОНСТРУКЦІЇ ВИРАЖЕННЯ МАЙБУТНЬОЇ ДІЇ
Комарова Л. В. НАПИСАНИЕ ГРУППОВЫХ ЭССЕ – КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ.
Короткова І. І. ДО ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ПАРОНІМІВ В ДІЛОВІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Кравинская Ю. Ю. ИЗУЧЕНИЕ ПОСТКОЛОНИАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В РАМКАХ КУРСА СОВРЕМЕННОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Красикова Е.Н. ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЕЙС-МЕТОДА
Красильщик А. К. УСТНАЯ РЕЧЬ: ЦЕЛИ И СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Крячуненко Е.Л. СТИЛИСТИКА НАУЧНОГО ТЕКСТА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Кузло Н. М. ЗНАННЯ ПРО АНГЛОМОВНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ДИСКУРС ЯК ЗМІСТ ІНШОМОВНОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ БУДІВЕЛЬНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Кунгурова И. М., Кутявина Е. А., Ткаченко К. И. АРТ-ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ» В ВУЗЕ
Лызлова С. А. МЕТОНИМИЯ И СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА МЕТОНИМИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ
Малеева Н. М. ЛЕКСИЧЕКСКИЙ АСПЕКТ В ОБУЧЕНИИ МАГИСТРАНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ЯЗЫКУ
Мерхелевич Г. В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМИ БЕЗПЕРЕРВНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ВИКЛАДАЧІВ МЕДИЧНИХ ВНЗ
Ней Е. Ф. ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ИНСТРУКЦИЯМИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Палехова О. В. ПЕРСУАЗИВЫ В РАССУЖДАЮЩЕ-АРГУМЕНТИРУЮЩЕМ ДИСКУРСЕ (на материале журналов Spiegel, Stern)
Панасюк І. М. ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ УКРАЇНСЬКИХ ВУЗІВ
Панин В. В. УСТОЙЧИВЫЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И СПОСОБЫ ИХ КОРРЕКЦИИ
ПИСАРЕНКО В. И. МЕТОДОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ВУЗАХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Пономарева Л. Ф. ПУТИ РАСШИРЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО СЛОВАРНОГО ЗАПАСА  ДЛЯ ЧТЕНИЯ ТЕКСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Посудиевская О. Р. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Руденко А. Ю. ЩОДО СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Русакова А. В. ОСОБЛИВОСТІ ДІЛОВОГО ДИСКУРСУ ЯК РІЗНОВИДУ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Рябуха Т. В., Гостищева Н. О. ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Саковец С. А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ИНТЕРНЕТ В ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ
Сибгаева Ф. Р. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ОБУЧЕНИИ НЕРОДНОМУ ЯЗЫКУ
Скребец В. В. ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ДИСКУРСИВНО-ЭКСПРЕССИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРИЕМОВ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕЧИ ГЛАВ
Стаканова Е. В. RAISING MOTIVATION FOR STUDYING FOREIGN LANGUAGES THROUGH THE SENSE-CREATION TECHNOLOGIES
Столбова Е. Г. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК С НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ
Субботина И. М., Чень Сяолин ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В КИТАЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Харченко Т. І. ПРОБЛЕМА МОТИВАЦІЇ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Хмизова О. В. РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ І ОРГАНІЗАТОРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Цебрук І. Ф., Венгринович Н. Р. ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СИТУАЦІЙ
ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Черемных Ф.Я., Маркова Т.А. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ЗА ПРЕДЕЛАМИ БРИТАНИИ
Черепанова С.Б. ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У НЕМОВНОМУ ВНЗі
Шашкіна Н. І., Лазуренко Л. А., Дружиніна Л. В. ЛІНГВОМЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ НАУКОВИХ ТЕКСТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
Шинкаренко І. М. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Шкіль Н. О. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ СТУДЕНТОВ ПЯТОГО КУРСА И МЕТОДИКА ИХ ИСПРАВЛЕНИЯ

Том 2

Содержание.

Автор(ы) Тема работы:
Аршава И. Ф. ФЕНОМЕН ЯЗЫКОВОЙ ТРЕВОЖНОСТИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ ЛИЧНОСТИ
Бондар О. Є. ВПЛИВ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Воробйова Т. В. V.A.K.-FRIENDLY TECHNIQUES IN THE FOREIGN LANGUAGE CLASSROOM
Гром Л. А. К ВОПРОСУ О РЕПРОДУКТИВНОСТИ И ПРОДУКТИВНОСТИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Знанецька О. М. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ
Ірчишина М. В. АКТИВІЗАЦІЯ УВАГИ ТА ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Krüger A. GESPROCHENE SPRACHE UND DAF-UNTERRICHT
Гончаренко Э. П. К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ И СИНХРОННОМ (из личного опыта обучения и преподавания)
Міхальков Я. В. ВЛИЯНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ПРИ РАБОТЕ НАД ПЕРЕВОДОМ
Панченко Е. И. SOME OBSTACLES IN TRANSLATION
Поливяна О. В. О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПЕРЕВОДА ТЕКСТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Потураєва Л. В. TEACHING TRANSLATION AS THE MEANS OF FORMING PROFESSIONAL COMPETENCE
Стырник Н. С. ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕВОДА (на материале рассказов Д.Г. Лоуренса)
Тимошенко Ж. И. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ И ТРУДНОСТИ ИХ ПЕРЕВОДА
Тимошенко Ж. І. ПРОЦЕС ПЕРЕКЛАДУ ЯК СПЕЦІАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ БІЛІНГВАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Колбіна Т. В. НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ: АСПЕКТ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Лукановська А. В. ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІІЇ ЯК ДІАЛОГУ КУЛЬТУР
Мележик К. А. ОБОСНОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО УЧЕБНИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
Мілько Н. Є., Корець О. М. РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЗИЦІЇ ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖКУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ
Нацюк М. Б. НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЧИТАННЯ ТВОРІВ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЯК ОПОСЕРЕДКОВАНОГО МІЖКУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ
Нильсен Е. А. ЦЕННОСТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОНЦЕПТА TIME КАК НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ОБУЧЕНИЯ АНГЛОЯЗЫЧНОМУ МЕЖКУЛЬТУРНОМУ ОБЩЕНИЮ
Осадча О. В. СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ
Тарасенко Т. В., Баранцова І. О. ЗАГАЛЬНА КУЛЬТУРА ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОСТІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Тимралиева Ю. Г. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРАДИГМА В РЕЙТИНГЕ «СЛОВО ГОДА»: РУССКО-НЕМЕЦКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ