«Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда»

Всеукраинская научно-практическая конференция

«Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда»

(Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

 

 

Том 1

Содержание.

Автор(ы) Тема работы:
Мазаракі А. А., Ткаченко Т. І. Компетентнісна модель менеджера в галузевих стандартах вищої освіти України
Зайнуллина М. Р. Формирование здорового образа жизни студентов на современном этапе в РФ
Ільющенко Г. В. Питання відповідальності посадових осіб у сфері корпоративного управління
Кірієнко О. М., Андрейчикова А. М. Проблеми вищої освіти в Україні в контексті глобалізації
Матюх С. А. Місце та роль вищих навчальних закладів в системі соціально-економічного розвитку України
Науменко М. В.

Особенности представлений молодых людей с различной
этнической идентичностью о полотипичных  и кроссполотипичных характеристиках

Петрова Э. С. Задача высшего образования в сфере гуманитарного развития общества
Познанский В. И., Литвиненко Е. Н.

Проблемы создания организационного знания

Скиба Э. К. Насущность гуманитарных курсов в высшей школе
Скиба Э. К., Варивода В. Р.

Нужно ли изучение предметов гуманитарного цикла  при подготовке будущего специалиста-менеджера?

Скиба Э. К., Синегуб Н. А. Роль и значение гуманитарных дисциплин в структуре профессиональной подготовки будущих специалистов
Собецька Н. В. Лінгвогендерологічні тенденції спілкування
Фурман А. В., Шандрук С. К. Психологічні особливості розвитку професійної креативності майбутніх фахівців соціогуманітарного профілю
Шешукова О. В. Деструктивное влияние интернет-пространства на личность современного студента
Щербакова Е. В.

Роль психологических аспектов педагогического процесса в формировании будущего специалиста

Багрова І. В. Соціально-економічні проблеми ринку праці
Бондаренко В. І., Почепов В. М., Лапко В. В.

Підготовка гірничих інженерів в сучасних  умовах ринку праці

Горпинич О. В. Формування партнерства і співпраці у системі «Гірнича вища освіта – ринок праці»
Митягина Е. В. К вопросу об уровне образования российских рабочих
Моісєєв А. С., Никитюк Є. І. Кон’юнктура ринку праці в Україні
Пилипенко Г. М., Пилипенко Ю. І.

Суперечності взаємодії ринків освітніх послуг та праці  в Україні

Чекушина Ю. В.

Роль національної рамки кваліфікацій у координації ринків освітніх послуг та інтелектуальної праці

Черняк В. І., Котович С. М. Актуальні проблеми отримання та продовження вищої освіти за кордоном для студентів і випускників українських ВНЗ
Архімандрит Віктор (Бедь В. В.), Артьомова М. Г.

Упровадження нових освітніх систем та інноваційне оновлення змісту вищої освіти при підготовці фахівців у контексті компетентнісного підходу

Башмакова Е. В., Тимер-Булатов И. В.

Проблемно-символический подход: Procurator Cogitandi

Ветошкин В. И. Компетентностная личностно ориентированная технология как инновационная технология обучения
Горшенина М. В. Системно-компетентностный подход к формированию готовности студентов к самообразованию
Грошев И. Л., Грошева Л.И. Нравственные аспекты профессионализма   
Гутарева Н. Ю.

. Роль преподавателя при реализации проектной методики в процессе обучения английскому языку

Завада Д. С.

Деякі питання модернізації системи вищої юридичної освіти в Україні

Иванова М. И. Модель балльно-рейтинговой оценки уровня сформированности ключевых компетентностей студентов
Ильина Т. Б. Рефлексивно-деятельностный подход и технология опережающих заданий как основа развития профессионально важных качеств
Ільїнський В. В., Нестерова О. Ю.

Інформаційна культура сучасного фахівця в контексті компетентісного підходу

Козменко А. В., Козменко В. М. Мотивування до навчання як основа компетентнісного підходу в підготовці висококласних фахівців
Куимова М. В. К вопросу подготовки инженеров в условиях современного российского образования по дисциплине «Иностранный язык»
Мархева О. Є.

Професійні кваліфікації вчителів іноземних мов: сутність поняття

Момот В. Є., Литвиненко О. М.

Використання кейс-методу при викладанні дисциплін менеджерського циклу у контексті забезпечення сучасних вимог ринку праці

Пазиніч Ю. М. Модернізація змісту професійної освіти на засадах компетентнісного підходу
Порєв В. А., Рудик Т. О., Суліма О. В.

Концептуальний підхід до викладання фаху «Прилади  і системи екологічного моніторингу» в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут»

Рябова Е. В. Стратегический менеджмент в контексте требований рынка труда
Салимбаева Р. А.

Модернизация системы экологического образования  в Казахстане

Соляр Л. В., Дрючило О. А., Кордонська А. В.

Організація педагогічного процесу на засадах компетентнісно-орієнтованого підходу до навчання

Токарєва А. В. До питання реалізації компетентнісного підходу  у контексті підготовки студентів до міжкультурної комунікації
Фирсова Е. Ю. Подготовка менеджеров производственной сферы  с позиции компетентностного подхода
Чеснокова И. В. Этапы становления профессиональной компетентности врача в системе современного последипломного образования

Том 2

Содержание.

 Автор(ы) Тема работы:
Алексеева А. А., Моисеев А. С. Перспективы развития сотрудничества Украины и Европейского Союза в сфере образования
Забавникова Т. Ю., Нгуен Ле Тханг К вопросу о развитии профессиональных компетенций будущего учителя физики средствами ИКТ
Клименко О. О. Основи міжнародної освітньої діяльності EMLYON Business School
Комисаров В. Ф.,  Лазуренко А. С. Проблемы и перспективы сотрудничества Украины и ЕС в рамках программы 7РП
Коміссаров В. Ф., Коміссаров В. В. Аналіз напрямків освітніх програм євроінтеграції України
Коміссаров В. Ф., Ковальова Л. П. Проблеми та перспективи освітньої євроінтеграції України
Мирясова Ф. К., Мирясова Д. Р. Роль инновационного образования в области международного сотрудничества
Решетілова Т. Б., Палєхова Л. Л. Підходи щодо підготовки маркетологів для промислової сфери у Бранденбурзькому технічному університеті (Німеччина)
Вишньова В. П., Раціна Т. В. Освіта дорослих як складова неперервної освіти
Грошелева О. Г. Система освіти як ключовий фактор конкурентоспроможності держави
Дунаєва Л. М., Кременчуцька М. К., Нікогосян О. О. Досвід ОНУ імені І. І. Мечникова щодо впровадження інноваційних технологій у систему безперервної освіти
Шаповал В. А., Літвінов Ю. І. Спеціальності напряму «Специфічні категорії» як спосіб реалізації концепції безперервної освіти
Арсланова С. К. Использование инновационных и интерактивных форм проведения занятий для студентов-менеджеров
Бас К. М., Бас Т. П.  Проблеми формування творчих і винахідницьких навичок при підготовці сучасних керівників виробництв
Бойко В. В.  Науково-методичні основи вивчення дисципліни «Економіка підприємства» в системі галузевих наук та практики на підприємствах
Будинская О. Ю. Основы методологического познания курса «Экономика предприятия» от студента до аспиранта
Геращенко С. А., Черкавская Т. М.  Проблемы и перспективы подготовки кадров в ВУЗе
Давлетшина Л. М. Возможности дистанционной формы повышения квалификации персонала
Дубинина Н. В. Деловые игры с применением мультимедийных технологий – как основа формирования умений и навыков будущих инженеров-строителей
Лахтин А. Ю., Лахтина Ю. В. Структура проектного обучения как новая педагогическая технология в системе образования
Макаренко Е. Е. Организация учебного процесса по курсу «Физическое воспитание» в ПГАСА
Татарина І. О. К вопросу о роли синергетического подхода в современном образовании
Тютченко С. М. Перспективи розвитку інноваційної діяльності вищої школи
Шабанова Ю. О. Особистісний вимір менеджменту науки
Бабушкина В. В.  Управление качеством подготовки специалистов на кафедре
Бондаренко О. О., Бондаренко О. С. Компетентнісний підхід як засіб управління якістю освіти
Дудник А. В., Олейник С. П., Шлыкова В. М. Развитие качества образования в сфере менеджмента
Єрохондіна Т. О.  Шляхи і заходи удосконалення рівня освіти в Україні
Ерохондина Т. А., Булыщенко А. В. Развитие научной и инновационной деятельности в образовании
Коробчук Л. І., Коробчук Т. І.  До проблем формування екологічної культури фахівців технічного профілю
Мазаракі А. А.,  Бай С. І. Якісна підготовка як академічна перевага фахівців
Мяжлонова С. К., Кравченко И. В. Повышение качества подготовки экономистов в ВУЗе
Прокопенко В. І. Деякі аспекти поліпшення якості атестації випускників університету
Старыгина Г. П., Старыгин В. С., Стародубцев А. В. Система управления качеством физкультурного образования
Ярошко О. З. Довіра громадян України до національної системи освіти як індикатор її якості
Варяниченко О. В., Швець В. Я. 

Електронні презентації як дидактичний принцип наочності при викладанні лекцій з управлінських дисціплін

Галочкіна О. О. Веб-технології як засіб модернізації навчального процесу у ВНЗ
Дубина Ю. О. Гендерний підхід у викладанні іноземної мови (до питання вибору підручників)
Піддубна О. О., Субора Д. С. Автоматизація обліку наукової роботи у вищому навчальному закладі
Скакун Л. В.  Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе студентов высших учебных заведений
Стеблюк Н. Ф., Баранець Г. В. Формування та використання інформації за рівнями управління вищими закладами освіти