«Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности»

V Международная научно-практическая конференция

«Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности»

(Желтые Воды, 4‑5 апреля 2013г.)

 

Том 1

Содержание.

Автор(ы) Тема работы:
Андрейшина Н. Б. Принципи та етапи моделювання попиту на продукцію підприємства
Беліченко С. П. Використання теорії нечітких множин при управлінні державним замовленням на підготовку фахівців
Василенко О. В., Суслова О. А. Моделювання та управління фінансовою діяльністю автотранспортного підприємства
Гоцуленко В. В., Ляшенко М. О. Синергетика як нова парадигма економіко-математичного моделювання
Ємчук Л. В. Оцінка впливу інформаційних технологій на систему управління машинобудівним підприємством
Качуровський С. В. Проектування та стандартизація складського технологічного процесу на підприємствах АПК
Кіняк Г. В. Роль облікової інформації в діяльності підприємства
Кнуренко В. Н. Эффективная информационная система – важная составляющая успешной работы организации (предприятия)
Марценовський В. О. Використання засобів інтернет для збору первинної інформації в маркетингових дослідженнях
Омельченко О. С., Андрієнко А. О. Інформаційна технологія діагностування необхідності реструктуризації на базі інтегрованого нечіткого методу
Онищенко С. П., Логинов О. В. Прогнозирование спроса на рынке образовательных услуг вузов
Панкратьєва Є. В. Концептуальні засади розроблення системи моніторингу фінансово-господарської діяльності вітчизняних підприємств
Писаревська М. І., Марценовський В. О. Тенденції розвитку електронної роздрібної торгівлі в українському секторі мережі інтернет
Піддубна О. О., Матвієнко В. М. Прогнозування витрат комунального підприємства
Познякова О. О., Бутченко В. О. IТ технологии как один из инструментов формирования конкурентных преимуществ фирмы
Потапова Н. А Логістичне адміністрування підприємств АПК
Рудченко С. М. Використання інтернету як засобу маркетингової комунікації
Свіцка С. Б. Чинники аналізу фінансового оздоровлення підприємства
Сираев А. Р. Оптимизация транспортного обеспечения систем распределения экспортной продукции
Судакова О. І., Демонова Д. О. Стратегічне управління економічною безпекою підприємства
Сухорукова О. А. НR-брендінг як напрям формування конкурентоспроможності підприємства
Теласова О. М., Поддубний К. І. Оптимізації витрат підприємства ТОВ «Бізнес-Контракт» методами лінійного програмування
Ткачова А. В. Управління інформаційними потоками мікрологістичної системи на основі методу аналогії
Филипець З. Б. Консультування як інфомаційна послуга
Братко Н., Тарасюк С. В. Сервер оновлення програмного забезпечення
Братковська О. І. Вплив інноваційної діяльності підприємства на технологічну структуру господарської системи
Ігнатенко М., Горін О. К. Android-додаток для приладу «Спектрометр»
Кальчук Д. Ю., Гапонова Л. О. Оптимізація обліку та аналізу товарів за допомогою мобільного пристрою та технології штрихового кодування товарів
Лобода Ю. О. Логіка і пізнання
Мамай И. Н. Обучение инновационному предпринимательству
Наконечна Т. В., Нікулін О. В. Тестування з алгебри та аналітичної геометрії
Никулин А. В. Метод частных значений для комплексных корней
Стеба Н. О., Рудяков А. В. Створення програмного модулю склеювання панорамного зображення
Стець О. О., Базілевич А. Г. Радіаційний контроль забруднення поверхонь
Тимошенко Д. В. Колоризация как способ сжатия информации о цветах изображения
Усачова Д., Рудяков А. В. Кто владеет информацией, тот владеет миром
Шереметинський М. А. Стратегічне управління інноваційною діяльністю на підприємствах харчової промисловості
Шумейко А. А., Мелашкин А. В. Использование CART-деревьев в рекомендующих системах  
Шумейко А. А., Шумейко К. А. Применение дискретного преобразования Хартли к сжатию изображений

Том 2

Содержание.

Автор(ы) Тема работы:
Аніловська Г. Я., Кайдрович Х. І. Фінансова рівновага та державний сектор економіки
Афанасьєв І. Є. Удосконалення системи управління операційно-орієнтованим розподілом запасів залізорудної сировини
Борисова А. С. Оценка развития проектов электронного правительства юга России
Вахтина М. А. Влияние межфирменных сетей на экономическое развитие региона
Водолазська О. А. Розвиток страхового ринку України за регіонами в умовах фінансової кризи
Волкова А. А. Особенности развития предприятий сферы сервиса в посткризисный период в северо-западном регионе
Глинська А. Є. Оцінка курортно-рекреаційного потенціалу регіонів України
Головко А., Іваннікова Н. А. Інвестиційний потенціал Дніпропетровської області
Головко Л. С. Інноваційний чинник в системі «наука–освіта–виробництво»
Горлачук М. А. Концептуальна модель інфраструктури ефективного функціонування аграрного ринку
Джинджоян В. В. Розвиток зеленого туризму в Дніпропетровській області – джерело іноземних інвестицій
Епифанова Т. В. Государственная поддержка инновационной  деятельности субъектов малого и среднего бизнеса в России
Жмайлова О. Г. Регіональний ринок продовольства: сучасний стан та перспективи розвитку
Завальнюк С. О. Інвестиційне забезпечення розвитку паливно-енергетичного комплексу України
Іваннікова Н. А. Управління інноваціями при диверсифікації діяльності промисловості регіону
Караков С. В. Умови формування інвестиційного потенціалу регіонів
Кошик Ю. И. Перспективы развития объектов ядерно-топливного цикла в регионе
Кривцун О., Рудченко С. М., Оцінка конкурентоспроможності магазину «Аква-Термо» на локальному ринку
Лисенко Ю. В., Корнійчук Г. О. Оцінка програм регіонального розвитку Дніпропетровської області
Мамай О. В. Экономика самарской области: имеющийся потенциал
Мартинюк Ю. С., Набока К. С. Тенденції розвитку локального ринку меблів
Орлов В. В., Харитоненко Я. М. Франчайзинг як перспективна модель розвитку малого та середнього бізнесу
Письменна О. Б. Ресурсозбереження в урановій промисловості
Рожко З. П. Перспективи розвитку вінницького регіону
Стенічева І. Б. Інтеграційні аспекти розвитку національної економіки
Часовських Ю. П. Продуктивно-творчій потенціал комунікацій – фактор ефективності соціально-економічних систем
Яременко В. А. Аналіз ринкової ситуації промислових підприємств
Архипенко С. В. Основні тенденції ринку ломбардних послуг в Україні в посткризовий період
Бобирь О. І., Крутас О. І. Розвиток економіки Дніпропетровського регіону
Гладун В. В. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку регіонів
Дутчак В. В. Економічний та суспільно-політичний розвиток Катеринославщини напередодні великого зламу 1917 року
Колінко Н. О. Структура управління інноваційної діяльності на макрорівні та мікрорівні
Краснова М. И. Формирование конкурентной предпринимательской среды на региональном рынке нефтепродуктов
Леонтюк-Мельник О. В. Методи управління ризиками при формуванні інвестиційної політики регіону    
Макеєва А. С. Фактори інноваційної активності підприємництва в Україні  
Петрова І. І, Журба Т. С. Економічний розвиток регіону
Тісунова В. М., Рєзнік О. А. Механізм реалізації державної регіональної економічної політики Луганської області

Том 3

Содержание.

Автор(ы) Тема работы:
Бабенко Т. В. Формування оптимального соціально-психологічного клімату в колективі
Балахонова О. В., Балахонова Ю. А. Политика мотивации персонала
Батюк А. А. Удосконалення правового забезпечення в регулюванні молодіжного ринку праці
Величко О. В. Забезпеченість персоналом сільськогосподарських підприємств
Гурылева Е. К., Курдюмова Г. Ж. Качественная оценка банковских кадров
Дырка С. Методы мотивирования менеджеров в современных организациях
Дятчин В. З., Глазырин Е. Н. Пути повышения эффективности практической подготовки выпускников-менеджеров в системе конкурентоспособности отечественных предприятий  
Києвська В. С. Персонал як вагомий аспект економічної безпеки підприємства
Кирьян Е. И. Применение креатива в управлении персоналом
Кирьян Е. И., Кирьян И. С Проблемы в управлении персоналом как зеркало проблем общества
Могилевська О. Ю. Формування нового підходу до створення  системи управління персоналом на підприємствах машинобудування
Мокряк Е. В. Проблеми пошуку оптимальних механізмів оплати праці з точки зору її зв’язку з кінцевими результатами діяльності організацій
Польова В. В. Особливості мотивації трудової діяльності українців: ідеал та реальність
Портненко З. А. Людський фактор в умовах сьогодення
Слабко Я. Я. Особливості стратегічно орієнтованої трудової мотивації
Степасюк Л. М. Соціально-економічні проблеми працевлаштування молоді в сільській місцевості
Стрижеус Л. В. Гендерна нерівність на підприємствах
Хмыз О. В. Необходимость совершенствования взаимоотношений с персоналом в контексте социально ответственных инвестиций
Щеньова В. Б., Уварова К. В. Соціальні підприємства як інструмент  вирішення проблеми зайнятості людей з інвалідністю
Ядранський Д. М. Вартісні теорії в оцінці інформаційної праці

Том 4

Содержание.

Автор(ы) Тема работы:
Бєлозерцев В. С. Проблеми формування дебіторської заборгованості підприємств оптової торгівлі молочними товарами
Гринько Т. В. Сучасні проблеми та тенденції розвитку інноваційної діяльності в Україні
Єлісєєва Г. Ю. Проблеми впровадження принципів «Зеленої економіки» у розвиток регіонів України
Абилдаев С. Т. SWOT-анализ конкурентных возможностей экономики Жамбылской области Республики Казахстан
Македон В. В. Управління розвитком нафтогазового комплексу: світовий досвід та перспективи України
Борзенко В. М. Аналітична оцінка залежності фінансових потоків від функцій і завдань промислових підприємств та їх об’єднань
Булгаков О. Д., Жежеря К. В. Проблеми обліку дебіторської заборгованості та шляхи їх вирішення      
Васьков В. Н. Особливості обліку програмного забезпечення у світлі вимог Податкового кодексу України
Верхоглядова Н. І., Жигульова К. В. Проблеми сучасного стану обліку основних засобів
Вороніна Д. В., Шило В. П.

Особливості відображення операцій зі запасами у програмі 1С: Бухгалтерія

Журба Т. С., Журба Ю. І. Порівняльна характеристика доходів підприємства
Заєць В. В., Олініченко І. В. Особливості обліку необоротних матеріальних активів бюджетної установи
Клешня М. В. Особенности учета необоротных активов в бюджетных организациях
Кравець М. О., Олініченко І. В. Сучасні проблеми та напрямки вдосконалення ведення обліку виробничих запасів на підприємстві
Марушко Н. С. Соціальний аудит в організації діяльності підприємства
Олініченко І. В. Внутрішній аудит фінансової установи: організація та функціонування
Полувянова М. С. Аналитический обзор современных трактовок  и сущности финансового менеджмента в России и за рубежом
Потопа О. В. Методичні аспекти складання приміток до річної фінансової звітності
Семыкина Л. Н., Чехонадских А. В. Влияние на дебиторскую задолженность альтернативных способов расчетов    
Сокуренко П. И., Крышан А. Ф. Использование контроллинга для управления инновационным развитием предприятия
Чабаненко Ж. М., Голей Ю. М. Вплив змін податкового законодавства на формування прибутку підприємств
Чаленко Р. В. Особенности бухгалтерского учета операций по мерам досудебной санации
Черемісова Т. А. Деякі аспекти руху грошових коштів підприємства відповідно до П(С)БО 4
Ворожко Р. О. Правові питання визначення господарської діяльності в контексті її здійснення фізичною особою
Иванова М. В. Оценка эффективности интеллектуального капитала как фактора инновационного производства
Орлов В. В., Орлова О. І. Умови інноваційного впливу людського капіталу на економічний розвиток суб’єктів господарювання
Орлов В. В., Рябченко І. В. Проблема впровадження міжнародно-правових стандартів інтелектуальної власності у цифровій сфері до умов України
Пальчук О. І. Проблеми захисту інтелектуальної власності в інформаційній економіці