«Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации»

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов

«Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации»

(Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

 

Том 1

Содержание.

Автор(ы) Тема работы:
Dmytro Shcherbina Usage of Financial Infrastructure for National Economy Regulation: World Experience
Stanislav Rolinskyi Personnel Potencial Formation at Russian Companies
Julia Tatarchuk Problem of World Hunger in Globalized World
Беляєва О. О. Управління кредитними портфелями банків у країнах ЦСЄ
Білій А. І., Данілова К. О. Економіка Японії – економіка майбутнього
Білій А. І., Чернов Ю. В. Про деякі аспекти світової економічної глобалізації та їх вплив на пріоритетні напрямки економічного розвитку України
Білій А. І., Шульга А. В. Деякі аспекти економічного стану країн Центрально-Східної Європи
Бродовая М., Джинджоян В. В. Роль государственного регулирования в реформировании и развитии экономики Китая
Гаврилова О. Н. Особенности экономического развития Бразилии в конце XX – начале XXI века
Голей Ю. М., Керімова С. І. Проблеми та перспективи розвитку економіки Карпатського регіону
Горлачук М. А., Горлачук О. А. Світовий аграрний ринок як домінанта економічного розвитку індустріальних країн
Дриль О. І., Косар Н. С. Сфера послуг як перспективний напрям розвитку економіки транскордонних регіонів
Камашева А.В. Возможности для роста человеческого капитала в условиях глобализации
Кириченко О. В., Джинджоян В. В. Сучасні тенденції розвитку економіки Китаю
Ковтун С. Д. Стратегические организационно-экономические направления развития иммунизации населения
Колесникова Ю. С. Социальный капитал как объект нематериальной собственности
Кузнецова М. А., Смирнова Т. А. Факторы успеха конкурентноспособности Сингапура
Кучерова І. М. Податкові реформи у розвинутих країнах в умовах глобалізації
Панина И. В., Пшеничников В. В. Оценка современных тенденций и перспектив торгово-экономических взаимоотношений России с зарубежными странами
Промишлянськая В. М. Дослідження основних тенденцій розвитку  промислового потенціалу України за допомогою виробничих функцій
Рощина О. І. Процеси соціалізації в умовах сучасної трансформації економіки
Серебрянський Ю. Ю «Non-Western» Immigration Influence on Economy of Western Europe
Сіренко В., Орлянська І., Смирнова Т. А. Напрямки іноваційного розвитку ракето-космічної галузі
Січко С. М. Програми підготовки кадрів в США
Сливенко В. А., Савченко К.С. Тенденції розвитку туристичної індустрії в Дніпропетровській області
Фоменко В. В. Перспективы и тенденции экономического развития системы охраны здоровья населения
Чабаненко Ж. М., Голей Ю. М. Заходи податкового стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетні галузі економіки
Чиркова М. Г. К проблеме стабильности банковских депозитов в современных условиях
Чичкан І. І. Сучасні тенденції розвитку системи страхування вкладів в Україні
Щитов Д. Н., Мешко Н. П. Експортний потенціал високотехнологічних послуг національної економіки на прикладі Німеччини: практичний аспект
Алимханов А. А. Публичное управление в развитии механизмов разработки и реализации государственной политики обеспечения экономической безопасности
Беленькая В. С., Пшеничников В. В. Оценка основных сценариев реализации денежно-кредитной политики Центрального банка Российской Федерации в современных условиях
Березюк С. В., Гусонька Д. М. Ринок праці та особливості його регулювання
Білій А. І., Крезуб М. В., Кучабська К. О. Механізми державного регулювання економічного розвитку США
Водолазська О. А. Правове регулювання страхових відносин в Україні та країнах Європейського Союзу
Мироненко Г. В. Валютні інтервенції центрального банку в сучасних умовах
Міщенко Т. М. Удосконалення державних механізмів регулювання соціального захисту населення
Мурат А. Г., Белокрылова О. С. Роль государства в межстрановых экономических отношениях
Олейник В. В. Теоретичні основи ринкового механізму управління природокористуванням
Пушкарьова О. Ю. Проблеми співіснування двох видів державного фінансового контролю: інспектування та державного фінансового аудиту
Ульянова Л. П., Щербаков М. Є., Пархоменко Ю. Ю. Про підходи до вдосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності в українській економіці
Федоров Д. Ф. Роль государства в формировании интеллектуального потенциала страны
Черезова А. С. Перспективы принятия закона о лоббизме в России
Шабанов Ю. В. Государственное регулирование экономического механизма земельных отношений
Шпак Н. Г.

Исследование особенностей нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности

Юданова К. О. Главный приоритет региональной социальной политики России (проблема бедности)

Том 2

Содержание.

Автор(ы) Тема работы:
Батура В. В.,  Джинджоян В. В. Перспективы присоединения Украины к Европейскому Союзу
Білій А. І., Руднєва А. В. Особливості інтеграції України в світовий економічний простір
Дмітренко В.C., Джинджоян В. В. SWOT-аналіз євроінтеграційних процесів України
Мешко Н. П.,  Гальченко А. А. Розвиток аеронавігаційного обслуговування як напрям економічної інтеграції України
Мешко Н. П., Захарченко К. В. Основні напрями співробітництва України та ЄС в екологічній сфері
Овчаренко Е. С., Смирнова Т. А. Условия успешной и эффективной интеграции Украины в международные объединения
Сливенко В. А., Бєляєв І. С. Проблеми розвитку туристичної індустрії України
Сливенко В. А., Демченко Т. О. Проблеми та перспективи співпраці України з всесвітньою туристичною організацією
Сливенко В. А., Заболотня Д. І. Основні напрями зовнішньої політики України у відносинах  з Європейським Союзом
Сливенко В. А., Лашко О. В. Переваги членства україни у Всесвітній туристичній організації
Хомутенко В. П., Луценко І. С. Вступ України до Митного союзу –  перспективи змін у податковій політиці у сфері зовнішньоекономічної діяльності
Чернявська А. А. Євроінтеграція України та її вплив на міграційні процеси
Ящук М. О., Смірнова Т. А. Стратегічні напрямки інтеграції України у світове господарство
Makarenko T. V. Application of IFRS and Its Role in Activation of Russia’s External Economic Activity
Більська О. В, Лінчевська Ю. О. Стан та перспективи розвитку державного сприяння експортній діяльності в Україні
Мороз Д. А., Смирнова Т. А. Особенности внешнеэкономической деятельности Швейцарии
Приварникова І. Ю., Тарасенко Д. В. Митні режими для митного оформлення об’єктів товарно–матеріального обігу міжнародних виставок
Табенська О. І. Удосконалення напрямів активізації зовнішньоекономічної діяльності підприємств
Федечкина М. В., Дудка Т. Н. Тенденции внешнеэкономического развития Бразилии
Яцко М. В. Значення фінансової звітності суб’єктів господарювання в активізації зовнішньоекономічної
Yaroslav Pylypenko Future of It Industry in Sight of Globalization
Билий А.И., Колганова К.К., Кизименко А. И. Особенности обмена «ноу хау» в процессе мировой торговли
Білій А. І., Тиха М. В. Передумови розвитку та сучасне становище України в міжнародному обміні технологіями
Голей Ю. М., Пушкар О. С. Сучасний стан, проблеми та перспективи реалізації інноваційної продукції підприємств України
Гонтар М. М., Кобченко А. А. Науково-технологічний обмін як каталізатор розвитку автомобільних корпорацій
Дмитренко А. О.,  Кобченко А. А. Міжнародна передача технологій
Ільїна К. О. Міжнародне співробітництво в забезпеченні інноваційного розвитку економіки України
Кобченко А. А., Ковальова А. Ю. Інновації та ІТ-рішення – запорука успішного розвитку бізнесу в Україні
Крутіна І. А.,  Кобченко А. А. Значення інформаційних систем  в інноваційній діяльності підприємств
Литвиненко Ю. І., Кобченко А. А. Інноваційна діяльність в Україні у контексті глобального індексу конкурентоспроможності
Матасова А. А. Трансформація ринку послуг в умовах глобалізації і участь у ньому українських продуцентів
Могилевская О. Ю. Перспективы развития международного рынка технологий
Смирнова Т. А., Добромирова О. В. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку України
Стасюк Ю. М., Костюченко М. К. Ризики інноваційної діяльності: міжнародний та український аспекти
Хамініч С. Ю., Переверзева О. В. Інклюзивна освіта в контексті інноваційного розвитку України
Чабаненко Ж. М., Голей Ю. М. Активізація шляхів реалізації інноваційної діяльності підприємствами машинобудування в Україні
Шевченко К. А., Смирнова Т. А. Перспективы  развития украино-бразильских отношений в области инноваций ракетно-космической техники
Щипанова О. В. Мінімізація ризиків при управлінні портфелем венчурних інвестицій

Том 3

Содержание.

Автор(ы) Тема работы:
Білій А. І., Гайдай Д. А. Хронологічний огляд розвитку міжнародної інвестиційної діяльності
Білій А. І., Сидоров І. А. Інвестиційна діяльність в Україні
Галан Л. В. Основні альтернативні підходи вдосконалення механізму залучення іноземних інвестицій
Голей Ю. М., Глуха Н. С. Необхідність прямого інвестування та проблеми залучення інвестицій в Україну
Голей Ю. Н., Халипова В. Д. Пути решения проблем промышленного сектора экономики Украины
Голей Ю. М., Чернушенко Т. А. Привлечение инвестиций в развитие альтернативных источников энергетики
Жуковська Ю. В., Пилипак А. І., Томаля Т. С. Переваги розвитку венчурного інвестування в Україні
Кононець Є. В., Братушка Е. С., Петренко І. П. Інвестиційний клімат України: фактори впливу та проблеми формування
Кутовий Т. В. Розвиток міжнародних ринків ІРО у післякризовий період
Леонов К. В., Голей Ю. М. Необхідність державного регулювання залучення іноземних інвестицій
Приварникова І. Ю., Белінська Я. Ю. Діяльність органів місцевої влади щодо залучення іноземних інвестицій в регіон
Сливенко В. А., Самоїщенко О. В. Проблеми та перспективи інвестиційної діяльності в туристичній галузі України
Смірнова Т. А., Іопель Д. С. Про проблеми інвестування та необхідність залучення іноземних інвестицій в умовах нестабільного економічного середовища
Тубальцева Н. П. Деякі аспекти міжнародної інвестиційної діяльності
Ульянова Л. П., Пархоменко Ю. Ю., Щербаков М. Є. Збільшення доходів домогосподарств – важлива передумова активізації інвестиційно-інноваційної діяльності суспільства
Анісімова  Л. А., Пазиніч Ю. О. Формування конкурентних стратегій підприємства в умовах глобалізації
Антонова И. С. Интегральный показатель инвестиционной привлекательности проектов диверсификации экономики моногорода
Балаж Н. Й. Підвищення конкурентоспроможності національної економіки
Бартошук О. В. Конкурентні переваги та недоліки туристичної галузі України
Белый Б. Л., Смирнова Т. А. Конкурентоспособность туристической отрасли Украины в области зеленого туризма
Билий А. И., Болжеларский Д. Д. Бизнес-инкубаторы Украины и других стран
Билий А. И., Ледовский С. О Влияние идей и практических решений Генри Форда на развитие менеджмента США
Билий А. И., Селитренников В. Р. Проблемы и задачи обеспечения конкурентоспособности машиностроительной отрасли Украины
Білій А. І., Орленко О. П., Сіромаха В. О. Передумови, чинники та тенденції формування конкурентоспроможності людського капіталу України
Вязовская В. В. Теоретические аспекты конкурентоспособности в международной торговле туристическими услугами
Гаязова Э. Б, Зинурова Р. И., Тузиков Э. Р., Алексеев С. А. Роль корпоративных университетов в решении задач инновационного развития регионов
Георгіаді Н. Г., Вільгуцька Р. Б., Паук О. Є. Формалізація та аналізування факторів, які впливають на реалізацію підприємствами стратегій інвестування
Джур О. Є. Роль держави у забезпеченні ефективності та конкурентоспроможності підприємств космічної галузі
Дзюбіна К. О., Данилишин М. С. Діяльність транснаціональних корпорацій як загроза розвитку міжнародної конкуренції
Єднорович Р. Р. Лобізм як інструмент реалізації корпоративних інтересів транснаціональних корпорацій (ТНК)
Кізілова А. В. Соціальний капітал як результат економічного розвитку промислових підприємств
Князь С. В., Мирощенко Н. Ю., Богів Я. С. Побудова диверсифікованої  системи комерціалізації високотехнологічної продукції
Комендра А., Лісун Я. В. Організаційна культура підприємств побутового обслуговування як конкурентна перевага на ринку
Коровина Е. И. Конкурентные стратегии транснациональных корпораций
Микишина И. М. Владение иностранными языками как фактор экономического роста предприятий
Мікловда В. П., Кузмішін П., Максимчук Я. С., Кубіній В. В. Конкурентоспроможність та її концептуальне наповнення
Нагорный В. В., Шестак А. В. Методика оптимизации производственной мощности предприятия для обеспечения конкурентоспособности
Паршин С. А., Лукашов М. А., Смирнова Т. А. Методы повышения конкурентоспособности предприятий ракетно-космической отрасли
Паустовський Є. С., Кобченко А. А. Менеджмент якості як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства
Плотников В. А., Шаповалова Е. С. Проблемы калькулирования себестоимости предприятиями отрасли геодезия и картография
Похвалітий К. П., Смирнова Т. А. Конкурентоспроможність фармацевтичної галузі України
Приварникова І. Ю., Войтенко М. В. Поширення інформації про еко-чисті виробництва та продукцію підприємства як засіб підвищення його конкурентоспроможності
Самотей А. Ю. Маркетинг как необходимый инструмент повышения конкурентоспособности государства
Станкевич А. А. Методика расчёта показателей экономической эффективности инвестиций на примере сельскохозяйственных предприятий АР Крыма
Стасюк Ю. М., Тертышная О. О. Роль ГП «КБ «Южное» им. М. К. Янгеля» в развитии космической отрасли Украины
Хомич А. А., Синяя Е. Н., Смирнова Т. А. Конкурентоспособность легкой промышленности Украины в современных экономических условиях
Шемет Т. С. Накопичення міжнародних резервів центрального банку як механізм самострахування
Щербаков М. Є. Зниження витрат виробництва – важлива умова підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції
Яснолоб І. О. Роль маркетингу у підвищенні конкурентоспроможності продукції на плодоовочевому ринку